Wetenschap of Mystiek?


Wat is mystiek?

Goeie vraag. Mystiek staat tegenover Jezus, Die zegt: Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door Mij. (Johannes 14:6). Joh.10: 7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. 8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Mystiek is een weg buiten Jezus om, met als doel, deel te krijgen aan het goddelijke, of om zelf God te zijn (1). Geleid door een leer van demonen die zij alleen aan ingewijden bekendmaken (1). Bekende vormen daarvan zijn: Yoga bijv. in de vorm van Transcendente meditatie; en de Kaballa (1). Het komt voort uit de oude leugen waardoor de slang Adam en Eva verleidde om van de boom te eten van de kennis van goed en kwaad, in Gen.3:
4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden;

Gezien het resultaat, werden zij er niet echt verstandig door of wijs, want het kennen van de Hoogheilige is verstand, spr.9:10. En juist met Die Hoogheilige, hadden zij al een relatie. Het begin van de wijsheid, is de vreze des Heren, Ps.111:10, voor Wie zij op dat moment totaal geen respect hadden: Spreuken 15:33. HSV vertaalt met vermaning, de King James vertaalt hier met instructie.
Voor dit artikel verklaart bovenstaande het wezen van mystiek, meer dan voldoende. Maar wat heeft dit met wetenschap te maken? Goed nieuws, daarover gaat de rest van dit artikel.

Ik begin met een paar kleine feitjes die niettemin kraters hebben geslagen.
Michio Kaku zei in een interview: ‘Er is een mismatch tussen theorie en experiment van 10 tot de macht 120,’ wijzend op zijn eigen vakgebied. Michio Kaku is een theoretisch kosmoloog en hij zei dit in de documentaire: ‘The Principle’, die het model van Copernicus behandelt en is gemaakt door dr Robert Sungenis en Rick Delano. Met een mismatch van een dergelijk kaliber, vraag ik mij af wat men nu werkelijk weet. 
Copernicus nam de aarde uit het centrum van het heelal en plaatste de zon in het centrum, zodat alles rond de zon draaide in plaats van rond de aarde.
Hij gaf geen bewijzen voor zijn model, alleen berekeningen. In occulte mystieke teksten, is de zon een uitdrukking van de slang. In het Grieks is Helios de god die zich uitdrukt als de zon. Hij wordt afgebeeld als een gezicht omhuld met zonnestralen, terwijl hij zijn tong uitsteekt. (Een pose waarmee Einstein op de foto is gezet.)

In The Priciple, laat men ook zien hoe Hubble tot zijn theorie kwam, over het uitgerekte rode licht, van de sterrenstelsels die hij bestudeerde. Rood bevindt zich aan het einde van het lichtspectrum. Dit gaf Hubble twee mogelijkheden om het verschijnsel te verklaren.

 1. De aarde stond in het midden van het heelal.
 2. Het heelal dijde uit.

Hubble koos voor de laatste optie, want de eerste leek hem een onwelkome theorie. Maar indien de aarde in het midden van het heelal zou staan, waarom is dat dan een onwelkome theorie? Hubble maakte hier een ideologische keuze, geen wetenschappelijke.
Een tijdgenoot van Hubble, Georges Lemaître, bracht de theorie van de oerknal naar buiten, beter bekend als de Big Bang. Onnodig om te noemen, maar enkel bedoeld als een link naar het volgende, behandelt de theorie, het uitdijen van het heelal vanuit een enkel punt. Vanuit bovenstaande, rijzen al meer dan genoeg vragen. De belangrijkste vraag voor ons onderwerp is, waarom een priester, die gelooft in de Schepper, een theorie naar buiten brengt welke juist een laag toevoegt aan het fundament van een naturalistisch/materialistisch wereldbeeld. Alsof Darwin niet genoeg schade had gedaan. Darwin is zelfs niet de enige, die verantwoordelijk is voor de Evolutietheorie. Hij is alleen de meest bekende (1).
Hoe kwam Georges Lemaître tot de theorie van de Big Bang? Was het wel zijn eigen verdienste?

De wortels van de Big Bang theorie, zijn veel ouder dan Georges Lemaître. Net zoals andere theorieën, die vandaag de dag besproken worden en die al in mijn jeugd besproken werden in populaire wetenschappelijke tijdschriften.:

 1. In het Joodse mystieke kabbala, (2) waarvan het hoofdwerk waarschijnlijk in de 13e eeuw1 geschreven is, wordt al gesproken over een Big Bang.
 2. In de kabbala wordt er gesproken over de resten van goddelijk licht, dat achterbleef na de oerknal (2).
 3. Tevens spreekt kabbala over de Big Crunch, een terugkeer naar het enkele punt van waaruit het eens begon (2).
 4. Binnen het mystieke denken bestond al duizenden jaren het idee van evolutie. Men geloofde dat de mens kon evolueren tot een hoger wezen. Een dergelijk idee vind je ook terug in de kaballa.

Dit zijn precies de punten, waar je tegenwoordig moderne wetenschappers over hoort spreken en die geleid hebben tot de theorie van alles, stringtheorie. (Niet dat ik daar iets van begrijp.)

Punt 1 en 4 laat ik nu rusten.
Punt 2 betreft een experiment met een treffende gelijkenis. In ‘The Principle’, komt een experiment aan bod dat eind jaren 90, in 2003 en 2013, is uitgevoerd. Men heeft de achtergrondstraling van de ruimte gemeten, die gezien wordt als de rest-energie van de Big Bang. Zie je een gelijkenis met het licht dat achterbleef? Ik kom nog terug op dit experiment.
Punt 3. Wie alleen al regelmatig kijkt naar bijv. Discovery en soortgelijke zenders, zal de theorie van de Big Crunch niet vreemd in de oren klinken. Ook al worden zij voorgesteld als wetenschappelijke theorieën, blijkt uit de kabbala, dat de bron van deze theorieën te vinden is in de mystiek en metafysica.

Nog een stapje verder.
In een interview vertelde Michio Kaku, dat Newton, toegang had tot de kabbala (3). Van Newton is ook bekend dat hij de kabbala gebruikte. Terwijl Einstein zich meer verwant voelde aan het godsbeeld van Spinoza, dan aan de persoonlijke God van de Bijbel. Daar heb ik iets van opgezocht.
Volgens Spinoza was god in de natuur en de natuur was god. En alles kwam tot stand vanuit de noodzakelijkheid van gods wezen en niet vanuit zijn keuze om de aarde te scheppen. Deze god is harmonieus, spreekt geen recht, veroordeelt niemand, vindt geen goed of kwaad als zodanig, maar goed en kwaad vinden hun bestaan in wat goed of nadelig is voor de mens. Dit in een notendop, want Spinoza’s Godsbeeld vindt men te gecompliceerd om er rasse uitspraken over te doen. Zelfs filosofen vinden het blijkbaar moeilijk om hem te begrijpen.
Maar wie op deze manier over God denkt, bewandelt, naar mijn mening, al snel het pad van de mystiek en dat maakt ook van Einstein een mystiek denker. En ik vraag mij serieus af waarom Einstein, net zoals veel acteurs en artiesten tegenwoordig, zich liet fotograferen in de Helios-pose.

Wanneer, de Big Bang een theorie is uit de kabbala, dan mogen wij aannemen dat Georges Lemaître ook toegang had tot de kabbala. En heeft hij de theorie meer ‘wetenschappelijk’ gepresenteerd. Onder voetnoot, 3 spreken wetenschappers hun verbazing uit over hoe de informatie in de kabbala zo scherp overeenkomt met de huidige wetenschappelijke theorieën. Ik verbaas mij daarover niet. Vanuit bovenstaande is duidelijk dat deze theorieën geleend zijn van de kabbala.

Uit wat ik heb onderzocht, maak ik op dat de kabbala ook beïnvloed is door denkers als Plato. Plato bijvoorbeeld, dacht namelijk dat alles was opgebouwd uit atomen. Je kunt het knap vinden dat hij zo dacht over de kleinste deeltjes, maar de vraag is, hoe kon hij dat weten? Hij had zelfs niet, een microscoop. Je kunt fijn zand door je hand wrijven en het residu voelen dat achterblijft en je dan afvragen of dat het kleinste deeltje is dat bestaat. Of dat er misschien nog kleinere deeltjes zijn. Maar waarom dan die conclusie?
Denkers als Plato en Pythagoras, haalden hun kennis uit de oude mysteriescholen zoals die van Egypte, Assyrië en Babylon. De Mysteriescholen worden zo genoemd, omdat het ging om, teksten, rituelen, gebruiken, die geheim moesten blijven. Zij toonden de weg, waardoor men deel kon krijgen aan het goddelijke, of om zelf god te zijn. Alleen bedoeld voor ingewijden dus. En daar liggen in feite de wortels van onze moderne wetenschappelijke ideeën over de kosmos en het ontstaan van de wereld.

Bijbel en Wetenschap

Laten wij een tak van de wetenschap, die haar wortels heeft in dezelfde leugen waarmee Adam en Eva werden verleid, bepalen hoe de schepping is verlopen en er uit ziet? Of geloven wij God op Zijn Woord? De trieste werkelijkheid is, dat wij keurig naar verwachting de intimiderende en manipulerende ideeën van deze wijsheid van de wereld, hebben toegepast op de interpretatie van het scheppingsverhaal. Waarmee het scheppingsverhaal veelal als metaforisch wordt beschouwd, want de wetenschap zegt…
Er zijn theorieën ontwikkelt, zoals de Gap-theorie en duizend jaar is als 1 dag, om tegemoet te komen aan het proces van duizenden, later miljoenen en tegenwoordig miljarden jaren, want de wetenschap zegt…
Zelf heb ik ook jarenlang als christen geloofd, dat God de hemel en aarde heeft geschapen vanuit de big Bang, want de wetenschap zegt…
De Bijbel, zegt echter iets anders…

In de Bijbeluitlegkunde geldt, dat je de tekst voor zichzelf laat spreken. De Bijbel interpreteert zichzelf. Pas waar de tekst zelf aanduidt, dat het gaat om een gelijkenis of beeldspraak, kun je de tekst als zodanig lezen. Maar ook gelijkenissen en beeldspraak, communiceren een boodschap van waarheid. En God misleid niet.
Toch worden er zogenaamd wetenschappelijke theorieën ingelezen, op Bijbelplaatsen die totaal iets anders zeggen waarmee wij de geloofwaardigheid van Gods Woord juist aantasten. Al zeggen de tegenargumenten van niet.
Voorbeeldje: God schiep de wereld in 6 letterlijke dagen. Argumenten die je dan hoort zijn: ja maar je weet niet hoeveel tijd er tussen de dagen verstreken zijn en duizend jaar is als 1 dag.
Wanneer de tekst geen aanleiding geeft tot langere perioden dan een dag, moet je die ook niet inlezen. En het woord yôm dat voor dag gebruikt wordt in Gen 1, betekent ook een dag zoals wij een dag zien. In een lezing over Bijbelse kosmologie, bevestigt dr Micheal Heisser (4), expert in Semitische talen, dat yôm hier dag betekent, zoals wij een normale dag kennen.

Duizend jaar is als 1 dag, komen wij tegen in 2 Petrus 3, waar hij spreekt over het uitblijven van de belofte. Dit is ver na de scheppingsdagen en verwijst naar de verstreken wereldtijd nadien. Dit is de context waarin deze woorden geschreven zijn en die kun je niet straffeloos op een totaal ander gedeelte toepassen. Door regelmatig zo te handelen, betalen wij een prijs voor onze ‘wijsheid’.
Hierbij is het volgens mij goed te bedenken, dat de Schepping is gemaakt vanuit een bovennatuurlijk handelen, van een bovennatuurlijke God in een bovennatuurlijk proces. Waarbij het begin anders kan verlopen dan de natuurlijke processen die wij nu waarnemen, nadat al het geschapene, tot stand is gekomen. Kijk maar naar de wonderboom van Jona.

Een ander voorbeeld: Jes.40: 22 Hij is het Die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Hij is het Die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen.
De HSV vertaalt met omtrek van de aarde. De Interlinear Bible, een letterlijke vertaling, vertaalt met cirkel van de aarde. Dit kun je checken met Strongs nummer 2329 (5) chûwg (khoog), dat cirkel; kompas, circuit betekent en het komt van de stam 2328 (5); een cirkel beschrijven, omcirkelen, kompas.
Circuit is een Engels woord en heeft verschillende betekenissen, ook m.b.t. elektriciteit en tot de kringen waartoe iemand behoort. Die laten we met rust, samen met andere moderne begrippen. Verder heeft het de betekenis van parcours, zoals een atletiekbaan of wielerbaan, renbaan, testbaan enz. Ook wordt het gebruikt in bijv. een rondgang maken, een ronde maken, rondlopen, maar ook omtrek.
Het woord omtrek, refereert naar ons moderne beeld van hoe de aarde eruitziet. Is dit ook het beeld dat de Bijbel schetst? Een cirkel heeft namelijk ook een omtrek.
Spreuken 8:27 zegt dat God een cirkel trok over de oppervlakte van het water en Jesaja verwijst naar wat in het begin is bekendgemaakt. Jes. 40:21 Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde?
Jesaja wijst op een vorm, niet op de beweging van de aarde: Jozua 10:12-13; 2Kon.20:9-11. Uit deze verzen blijkt dat in de Bijbel, de zon en maan rond de aarde draaien en de aarde in het centrum staat. De aarde staat dus stil, volgens de Bijbel.

Dit was hen vanaf het begin bekendgemaakt. De Bijbel is in zijn wereldbeeld zeer consequent. Evenals in de manier waarop de Bijbel die beschrijft, over een periode van duizenden jaren in de verschillende tijden, door de verschillende schrijvers die door God werden geleid. Naar mijn idee kun je dan niet alles van die beschrijvingen afdoen als alleen metaforisch. Ze brengen namelijk ook een beeld over, van wat God wil vertellen.
Het beeld waar Jesaja naar verwijst is een koepel/firmament, boven een cirkelvormige aarde, op de diepte van het water, gedragen door een fundament/pilaren die in de diepte staan.
In zijn lezing over Bijbelse kosmologie bevestigt dr Micheal Heisser (4) dit, vanuit een letterlijke lezing van de tekst.
Jesaja 40:22 echter, wordt vaak gebruikt om aan te tonen dat ook de Bijbel zegt dat de aarde een bol is. Maar dat zegt dit vers niet. Je kunt het er wel inlezen, maar daarmee doe je, gezien het bovenstaande, geen recht aan de tekst. In feite zeg je daarmee dat God liegt. Want je maakt de theorie, die gefundeerd is in mystiek, tot waarheid en van de waarheid van Gods Woord, een leugen.

Even terug naar het experiment van de achtergrondstraling van de ruimte, in The Principle.
Deze documentaire laat zien, hoe de assen van die meting overeenkomen met de evenaar en de winter en zomerzonnewende van de aarde. Dit kan alleen gebeuren wanneer de aarde in het centrum van het heelal staat. Onder de evolutionisten stond dit resultaat bekend als de ‘axes of evil’, oftewel de assen van het kwaad. Wat veel zegt over hun objectiviteit.
Max Tegmark, professor aan M.I.T. in Boston, heeft het resultaat op zijn eigen computers gecheckt en komt als evolutionist ook tot de conclusie dat de aarde in het centrum van het heelal staat en wij dus betekenisvol zijn.
Wetenschap bevestigt dus, ook al geven bepaalde wetenschappers dat nooit toe, dat zon en maan, samen met de sterren rond de aarde draaien en stelt Hubble in het ongelijk waarmee Georges Lemaître er ook niet ongeschonden uitkomt.
Maar net zoals Hubble, houdt men toch liever vast aan een uitdijend heelal dan aan een aarde die zich in het centrum van al het geschapene bevindt. (Naar mijn mening is God Zelf het centrum van de Schepping, want alles is uit Hem en tot Hem.)

Er zijn dus wel degelijk observaties te maken die overeenkomen met het beeld dat de Bijbel beschrijft. Om dan, waar het kosmologie en de vorm van de aarde betreft, de Bijbel theorieën op te leggen, uit een wetenschap die zijn oorsprong heeft in mystiek, is, zoals gezegd, de waarheid van God een leugen noemen en de leugen, waarheid. Want de Bijbel staat recht tegenover dergelijke moderne theorieën. Daarom mag je de Bijbel niet laten buikspreken.
Adam en Eva, noemden God in feite een leugenaar, door de leugen te geloven en daarnaar te handelen. En het had rampzalige gevolgen. Zouden die gevolgen voor ons minder zijn, wanneer wij God een leugenaar noemen, door passages in de Bijbel uit te leggen vanuit mystieke teksten, die dezelfde bedoeling hebben als de eerste leugen ooit aan de mens verteld?
Wat gebeurt er met de kracht en het getuigenis van de gemeente? Onze relatie met God? De leiding van de Heilige Geest, wanneer wij leringen van demonen volgen en niet staan voor de waarheid van Gods Woord?
Ik durf niet aan het antwoord te denken. Maar er is een reden voor de grote afval en het verkillen van de liefde onder Christenen, op een gegeven moment in de tijd.

Ik ben liever dwaas voor de wereld, want de wijsheid van de wereld, is dwaasheid voor God.

Shalom

 1. dr W.J. Ouweneel: Domein van de slang.
 2. R.E. Friedman: De Kabbala en het ontstaan van de Kosmos, uit: De verdwijning van God, een Goddelijk mysterie. Ten Have Baarn 1996.
 3. SCIENCE AND KABBALAH: https://www.youtube.com/watch?v=tuKwz0MEawI; MICHIO KAKU ON KABBALAH AND PHYSICS: https://www.youtube.com/watch?v=OfFFilxJzws
 4. dr Micheal Heisser, was verbonden aan Logos Biblesoftware en is in februari dit jaar overleden.
 5. https://www.blueletterbible.org

Bronvermelding:
Domein van de Slang, dr W.J Ouweneel; Gnostiek Denken, Prof. dr. R van den Broek, Stichting Rozenkruis; De Kabbala en het ontstaan van de Kosmos, uit: De Verdwijning van God, R.E Friedman Ten Have Baarn 1996.

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010