Toverij 1 Galaten


Iedereen twijfelt soms. De Galaten waren geen uitzondering. Maar de wijze waarop zij aan het twijfelen werden gebracht, was niet zo maar een goocheltrucje. Er waren dwaalleraren gekomen, die de Galaten verleidden om zich te laten besnijden. En dat, terwijl ze voorheen leefden vanuit de Heilige Geest. Om duidelijk te maken hoe onverstandig de Galaten waren geworden, herhaalt Paulus wat het geloof in Christus betekent. Ook laat hij zien dat de belofte er eerder was dan de wet, Galaten 3:23-29. Opmerkelijk zijn de verzen 27-29:

Iedereen die in Christus gedoopt is, is voor de wet gestorven, heeft zich met Christus bekleed. Daarom zijn wij zaad van Abraham en dus door de belofte aan Abraham, erfgenamen.

In Jezus hebben wij een positie van absolute zekerheid. Wie twijfelt, mag zich afvragen in wie, hij of zij gedoopt is. Juist omdat Paulus het gedoopt zijn in Christus verbindt met het geloof in Jezus. Daarmee doelt hij op het vertrouwen in Jezus en op het zoonschap van God, vers 26: Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus.
Dit alles verwierpen zij door zich te laten besnijden. Waarmee zij zich onder de wet stelden en hun rechtvaardiging in Jezus verloochenden. Want, indien je van mening bent, dat aan het offer van Christus nog iets moet worden toegevoegd, zeg je daarmee, dat Zijn offer ontoereikend was.

Dit berooft hen van de vrijheid in Christus, die hen in staat stelde om de vruchten van de Heilige Geest uit te leven. Want onder de wet zijn er geen vruchten van de Heilige Geest. Waar de wet regeert, daar is geen vertrouwen in Jezus. De Heilige Geest wordt gegeven aan hen die vertrouwen op Jezus, Johannes 14:15-17.
Alleen wanneer de Heilige Geest dit in ons werkt, kunnen wij de vruchten van de Heilige Geest uitdragen. Maar waar de wet van Mozes is, daar is de Heilige Geest niet, daar is het begeren van het vlees en daar zijn dus ook de werken van het vlees. Want alleen door Jezus kunnen wij zijn, zoals God ons heeft bedoeld.

Niemand ruilt het beste in voor het mindere. Niemand ruilt zekerheid voor onzekerheid. De Galaten deden dat wel en zij waren niet de enigen. Adam en Eva waren hen lang daarvoor al voorgegaan. In ‘Dossier Wij Intimidatie,’ heb ik daar iets over verteld. Hoe zijn de Galaten dan zo onverstandig geworden?
In Galaten 3:1, gebruikt Paulus de sterke uitdrukking, betoverd. Je hoeft geen Einstein te zijn, om te weten dat Paulus met betoverd op het demonische karakter van de misleiding doelt.

Net zoals Adam en Eva, werden zij misleid door de leugen. Dat is het woord uit de wereld van de oude slang, de draak, de mensenmoordenaar van den beginne.
De leugen is de ontkenning dat Jezus de vervulling van de wet is. Hij heeft aan de eis van de wet voldaan voor alle mensen en daarom is er rechtvaardiging door het geloof in Jezus. Wie van de wet gerechtigheid verwacht, stelt zich buiten de genade, Galaten 5:4. Wat blijft er over, wanneer wij ons buiten de genade stellen en dus niet meer geleid kunnen worden door de Heilige Geest van God? En als gevolg daarvan, de vruchten van de Heilige Geest, het leven in Jezus, niet meer kunnen uitdragen? Paulus stelt hen daartoe een veelzeggende vraag. Galaten 3: 3 Zijt gij zó onverstandig? Gij zijt begonnen met de Geest, eindigt gij nu met het vlees?

Met het vlees bedoelt Paulus hier de mens die zichzelf centraal zet. De mens die zich op het ‘ik’ richt. ‘Ik voldoe aan de wet,’ ik doe dit, ik doe dat. Met andere woorden. Mijn wil en niet Gods wil, op mijn manier. ‘I do it my Way,’ Zoals Frank Sinatra het graag in de verleden tijd zong.
Zelfs in het doen van het goede, kun je ik-gericht raken. Ik kan bijvoorbeeld te gehecht raken aan mijn bediening. Terwijl het de bediening is, die God heeft gegeven en daar alle zeggenschap over heeft. Zo kan ik ook te gehecht raken aan mijn talent. Terwijl God het talent heeft gegeven tot Zijn eer en heerlijkheid. Op het moment dat het talent tot mijn eer en heerlijkheid wordt gebruikt, is mijn ik-gerichtheid compleet. Dat noemt de Bijbel een werk van het vlees. Het werk van de mens, die God in de zeggenschap over zijn leven, heeft buitengesloten. De mens die Satan navolgt in zijn val. En dat hoeft niet altijd vanuit een bewuste keus voor deze leugenaar te gebeuren. De duivel is immers de misleider.

Als je denkt, handelt, voelt, spreekt, liefde geeft zoals Jezus en Hem gehoorzaamt, dan aanbid je God. Aanbidding is meer dan het ochtend en avond-gebed. Het is een levensstijl waarbij je hele wezen is betrokken. God heeft ons gemaakt om in relatie met Hem, Hem te aanbidden. Aanbidding is doen zoals God het zou doen. In principe is dit de kern van de geestelijk strijd op deze aarde. Naar wie gaat onze aanbidding uit. Nu komt de duivel echt niet met zijn hoorns en monsterachtig gelaat naar iedereen om de aanbidding op te eisen. Nee hij wil alleen iedereen meesleuren in de manier waarop hij de dingen doet. En dat is is in alles het tegenovergestelde van wat God wil en doet. Dus telkens als wij gebruik maken van de principes die de duivel ook hanteert volgen wij die mensenmoorder na. Bewust of onbewust.

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over die werken van het vlees? Galaten 5:19-21:

19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke…

Bovenstaande opsomming is bedoeld als een weergave van het ik-gerichte leven. Vraagje. Waarom zijn er kerksplitsingen? Is dat om nieuwe gemeentes te stichten en om mensen van Jezus te vertellen? Om hun een veilige groei-omgeving te bieden? Of is dat vanwege dogmatische verschillen? Vanuit twist, tweedracht, afgunst, veten, zelfzucht? Dan mogen wij bedenken dat, waar wij deze dingen vinden, daar is God niet. Want de vruchten van de Heilige Geest zien er heel anders uit. Galaten 5:22:

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden. 26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

Paulus noemt ook toverij als werk van het vlees. Toverij wordt gekenmerkt door 3 dingen: intimidatie, manipulatie en dominantie. Daar, waar er gemanipuleerd wordt en geïntimideerd, daar is een andere geest aan het werk dan die van Jezus. Want de Heilige Geest werkt vanuit het natuurlijke gezag van God, Die spreekt en het gebeurt. Gods schepselen zijn beperkt. Hebben wel gezag maar niet om alles te laten gebeuren zoals zij het maar willen. Willen zij dat wel, dan moet zij de dingen naar hun hand zetten door te manipuleren. Dat noemt de Bijbel toverij. De weg van de mens zonder God. De mens die leeft, denkt en handelt vanuit de leugen, niet vanuit de waarheid in Jezus.

Bewijs? Manipulatie gaat hand in hand met misleiding. Zonder misleiding, kun je niet manipuleren. Je werkelijke bedoeling moet je namelijk bewust verborgen houden. Het doel is domineren. Terwijl Jezus, de meest gezaghebbende persoon in het heelal, een nederig leven leid van dienstbaarheid. Daarom dringt Hij Zichzelf ook niet op aan anderen, Matt. 19:16-26.
Manipulatie verdraait de context waarin iets gebeurt. Bijvoorbeeld: Een tv-zender wil haar mening over het volk Israël aan Nederland opdringen. In het westen is men minder op Israël gericht dan op de Veluwe. Laat je alleen de meningen zien van mensen uit het westen van Nederland, dan krijg je een heel andere uitkomst. Een die in geen geval representatief is voor de gehele Nederlandse bevolking. Het is manipulatie, als het wel zo wordt gebracht.

Het wordt al eerlijker wanneer men erbij vermeldt, dat in Dordrecht 500 mensen hun mening hebben gegeven over Israël, waarvan er 100 geen mening hadden, 200 ronduit tegen waren, 100 voor en 100 mensen het een heel moeilijke kwestie vonden waar ze nog een nachtje over wilden slapen. Zo leg je de kijker niets op, komt minder dominant over. Maar wanneer dit onderzoek veelal gehouden wordt, onder anti-Israël activisten zonder dit te vermelden, dan is dit een nog sluwere manipulatie dan de eerste.

Een andere vorm van manipulatie werkt via schuldgevoel. Iemand laten voelen dat hij of zij altijd te kort schiet. Of iemand voortdurend laten voelen hoeveel onrecht hij of zij, jou aandoet. Stel, je wordt continue terneergedrukt vanwege je schuld tegenover God. Je voelt je, te slecht om door God geaccepteerd te worden. God is er niet bij gebaat dat wij ons schuldig voelen. Hij weet immers al, dat wij zondig zijn. Dit is ook niet Zijn manier van werken. Nee, God overtuigd van zonde en van gerechtigheid, Joh 16:5-15. Het woord dat hier vertaald wordt met overtuigen, elegxei, betekent met bewijzen weerleggen en heeft niets te maken met schuldgevoel. Ook niet in haar betekenis van berispen.

De Heilige Geest overtuigd met bewijzen, niet met schuldgevoel. God vindt geen eer in afbraak, in iemand terneer te drukken. Nee, Hij stelt Zijn eer in het herstellen van wat Hij oorspronkelijk heeft bedoeld. Daarom roept Paulus uit in 2 Kor. 5: 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.
Alstublieft, de reden waarom God niemand een schuldgevoel oplegt. Hij overtuigd met bewijzen. Want Zijn doel is verzoening. Via het recht. Zijn Recht. Vanuit Zijn rechtvaardigheid en niet om ons ellendig te laten voelen. Jezus’ doel is Galaten 5: 22-26. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Maar even zwart wit gesteld, ten behoeve van de ernst en de duidelijkheid:

Waar gemanipuleerd wordt, daar is toverij. Waar toverij is, daar zijn de werken van het vlees en daar staat de mens centraal, niet Jezus. Waar Jezus niet is, daar is ook de Heilige Geest niet om ons te leiden. Daar vindt je dus ook niet de vruchten van de Heilige Geest. Dan kan het evangelie niet worden uitgedragen en zijn we aan onszelf overgeleverd. Een speelbal van degene aan wie wij ons hebben verkocht, door onze zelfzucht.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.