Stinkend Rijk


Ik ken een heleboel christenen uit verschillende denominaties. Als wij elkaar ontmoeten en met elkaar praten, voelen wij een verbondenheid met elkaar. Een verbondenheid van 1 God en 1 geloof, ondanks onze verschillende meningen. Die verbondenheid is het gevolg van de relatie die wij met de Here Jezus hebben. Jezus de Christus en die gekruisigd. Vanuit die relatie, kan ik andersdenkende christenen, met een totaal andere visie op bepaalde dingen, dan die ik zelf heb, omhelzen als broeders en zusters.

Zoals ook Johannes schrijft in zijn 1 Joh. 4: 1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God.

Het woord belijden, dat op deze plek de vertaling is van homologei, betekent: het erkennen van je geloof. Uitspreken dat Jezus Christus God is, en mens is geworden. Natuurlijk brengt het van Jezus zijn, bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Men moet bepaalde keuzes maken, om van Jezus te blijven. Daarover spreekt Johannes in het vervolg van het hoofdstuk. Maar op deze plek wordt met belijden datgene bedoeld, wat je uitspreekt.

Maar wanneer je het over geestelijke rijkdom hebt, dan is 1Joh.4 het El Dorado van het zuiverste goud. Waar wij allemaal stinkend rijk worden. Het is omdat God ons die rijkdom geeft, anders zou ik mij diep schamen om zo ontzettend rijk te zijn. Dit maakt zelfs van Bill Gates een pauper, tenzij hij natuurlijk ook in Jezus gelooft. Hoe heet dat goud? Liefde!

Die relatie met Jezus is het directe gevolg van wat Jezus belooft in Zijn woord. Joh. 6: 28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.

De Joden vragen aan Jezus welke werken zij moeten doen om het leven te ontvangen. Jezus wijst simpelweg op 1 werk dat God van hen verlangt. Dat is geloven in Jezus, voortdurend vertrouwen op Hem. Want dat betekent pisteuō dat hier is vertaald met geloven. Om dat te kunnen doen, moet je God wel op Zijn woord vertrouwen dat Hij welwillend is, liefdevol, het leven zoekt van de mensen en niet hun dood. Dat Jezus stierf om de mensen het leven te geven. En juist hier begint het tandengeknars, de ernstige maagkrampen waarvan nog steeds veel mensen, waaronder ook christenen, een ernstige vorm van diarree krijgen. De interpretatie van Gods Woord.

Vaak hoor ik, ‘Ja, maar dat is jouw interpretatie, zo zie jij het.’ Het lijkt wel alsof het subjectieve van waarheid ook in de kerk is binnengedrongen. Natuurlijk, niet elke interpretatie is de juiste en ik zal ook niet beweren dat wie dan ook absoluut gelijk heeft. Of wij nu hervormd zijn, gereformeerd, oud gereformeerd, een evangelie gemeente zijn, pinkstergemeente of een paasgemeente zonder de haas. Er is er maar 1, die absoluut gelijk heeft en dat is God.

Zijn Wezen is zo ontzettend complex voor ons, omdat wij maar beperkt zien, dat er maar 1 man is Die God volledig begrijpt en dat is Jezus. Zijn woord is geen verzameling van losse verzen, die wij te pas en te onpas naar believen kunnen gebruiken, zoals wij dat maar willen. Nee, Zijn woord heeft een context van zichzelf. Het verbaast me, dat wij boeken die door mensen geschreven zijn, wel in de context van de verhaallijn kunnen lezen. Maar bij Gods woord lijkt dat toch iets moeilijker te zijn. Dan vinden wij de Bijbel een moeilijk boek.

Elke interpretatie hoort getoetst te worden aan Gods woord zelf en niet alleen aan dat, wat andere mensen over Gods woord beweren. Waar dit niet gebeurt zal dit uiteindelijk tot bittere armoede leiden. Het zevenvoudig W echter, geeft ons weer een stukje rijkdom terug.

Wie schreef Wat aan Wie, Waar, Wanneer, Waarom en onder Welke omstandigheden.

Dit vormt de context van Gods Woord. In eerste instantie is alles geschreven aan mensen die leefden in een bepaalde tijd, onder bepaalde omstandigheden. In eerste instantie reageert God op de keuzes, daden en voornemens van de mensen die in die tijd leefden. Daar moeten wij eerst rekening mee houden. Dan komt de vraag, wat betekent dit nu voor ons/mij, in deze tijd, in onze/mijn omstandigheden. En waar blijkt die betekenis dan uit?

Daarvoor moeten wij schrift met schrift vergelijken. Niet alleen de verzen die ons gelijk bevestigen, maar ook de verzen die over hetzelfde onderwerp iets anders zeggen dan de conclusie waar wij van uitgaan. Gods Woord spreekt zich namelijk niet tegen. Onze gedachten doen dat wel. Indien er aanpassingen gedaan moeten worden, dan zijn het onze conclusies en gedachten aan de schrift. Niet andersom. Juist dat laatste, zie ik meer gebeuren dan gezond is voor de gemeente en het leidt te vaak tot wrijving, strijd en verdeeldheid.

Verdeeldheid maakt zwak. Een zwak leger heeft geen verweer. Een verdeeld leger heeft geen of slecht overleg met elkaar, Lucas 16:8. Deze woorden staan in een iets andere context maar Jezus maakt hier wel duidelijk in welk leger het beste overleg wordt gepleegd.

Waar verdeeldheid is, daar is geen eenheid. Denk even terug aan het artikel Schuifkaas. Heel Israël moest meedoen om de muren van Jericho omlaag te halen. Niemand bleef achter. In eenheid volgden zij God. Waardoor werden de muren neergehaald? Door aanbidding. Maar aanbidding is alleen mogelijk als er liefde is, 1 Johannes 4. Eigenlijk zou je die eerste brief van Johannes in zijn geheel moeten lezen.

Wat de liefde inhoudt, ik waag mij er maar aan, staat heel mooi beschreven in 1 Korinthiërs 13: 4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, 5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. 6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.

Even zwart wit. Waar het tegenovergestelde van bovenstaande opsomming gevonden wordt is er dus geen liefde. Waar er gepronkt wordt, bijv. met kennis, waar hoogmoed is, bijv. door neer te zien op andersdenkenden, waar men meent altijd harde woorden te mogen spreken, waar geen welwillendheid is en geen geduld, waar het kwade wordt toegerekend, daar is geen liefde. Waar geen liefde is, is geen aanbidding. Waar geen aanbidding is, is geen overwinning. Het christendom kent vele denominaties, maar Jezus spreekt over 1 kudde. Johannes 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

Vraagje: hoe gaan wij eigenlijk om met onze verschillen? Getuigt het bestaan van zoveel verschillende denominaties wel echt van liefde tot Jezus?

Dat hangt er maar net van af, hoe zij tot stand zijn gekomen. Is dat volgens de principes van Bijbelse liefde? 1 Johannes 2 stelt het erg scherp: 9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Jezus stelt het zelfs nog scherper in Mattheus 5: 13-48 en graag wil ik hierbij wijzen op vers 22. Om toch 1 te zijn is dus wel een heel bijzonder soort liefde nodig. De liefde tot God, het hoogste gebod. Joh. 14:15-26: 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Jezus koppelt gehoorzaamheid aan liefhebben. Door gehoorzaamheid, toepassing van Zijn woord, laat je zien, dat je van Jezus houdt. Wie van Jezus houdt, wordt geliefd door de Vader en ontvangt de Heilige Geest de Trooster. Wanneer Jezus dus bid voor eenheid, Joh 17:21, en er is verdeeldheid, is daar dan liefde tot Jezus?

Vraagje: Bestaat de gemeente van Jezus uit mensen die alleen maar naar de kerk gaan? Of bestaat de gemeente uit mensen die Hem geloven, op Hem vertrouwen, Hem willen dienen? Vanuit Zijn Heilige Geest geleid willen worden?

Al ben je lid van een gemeente, die zetelt op het dak van de wereld. Wanneer dogmatiek de plaats inneemt van leiding door de Heilige Geest, belangrijker wordt dan de liefde, dan maakt dogmatiek ons armer dan kerkratten. Waarom? Dogmatiek doet Jezus niet kennen vanuit de relatie. En God vraagt juist vanuit die relatie met Hem, gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid vanuit de intimiteit, vanuit het kennen van elkaar. Dat is iets anders dan alleen maar weten over elkaar. De gemeente van Jezus bestaat niet uit denominaties maar uit gelovigen. Denominaties hebben geen deel aan het eeuwige leven met God. Gelovigen wel.
Net als de vijf dwaze maagden die geen olie meer hadden, loop je het risico om uiteindelijk de deur gesloten te vinden, Matt. 25:1-13.
Olie staat hier voor de Heilige Geest. Geen olie, geen leiding door de Heilige Geest. Leven zonder de Heilige Geest, sluit je buiten.

Zelfs al bonk je op de deur tot je een ons weegt.

Shalom,

Bronvermelding: Studiebijbel CvB.

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010