Slaap Lekker


Paragnost: 696 results in 0.42 seconds. Horoscoop: 1.1990 results in 0.13 seconds. Homepathie: 8.140.000 results in 0.23 seconds. Hekserij: 1.900.000 results in 0.20 seconds. Satanisme: 1.950.000 results in 0.10 seconds. Sjamanisme: 2.750.000 results in 0.24 seconds. Spiritualiteit: 4.740.000 results in 0.34 seconds.

Even een rondje google, geeft bovenstaand resultaat. Elke hit, heeft met de kracht van de geest te maken. Ondanks, dat veel mensen sceptisch staan tegenover paranormale zaken, nemen films waarin magie en paranormale krachten een grote rol spelen toe. Fantasy noemt men dat. Ik denk bijvoorbeeld aan Xeena the Warrior Princess, Avatar, Lord of the Rings, Harry Potter. Voeg daarbij het horrorgenre waarin vaak demonen of psychische krachten voor een hoop ellende zorgen. Deze films scoren hoge bezoekersaantallen. Een teken dat de westerse mens steeds meer belangstelling heeft voor het occulte, de machten van de geest. Welke geest dat ook mag zijn.
Landen, zoals atheïstisch Rusland, experimenteerden tijdens de koude oorlog zelfs met helderzienden om staatsgeheimen aan de Amerikanen te ontfutselen. Amerika had een soortgelijk programma. Resultaten zijn mij niet bekend.

Wij zien tv-programma’s waarin helderzienden oude politiezaken proberen op te lossen en mensen helpen. Het bovennatuurlijke element en de extra dimensie van de geest, schijnen dus steeds belangrijker te worden in de entertainmentindustrie. Een verontrustende ontwikkeling is, dat het steeds vaker semiwetenschappelijk onderbouwd wordt. Het vermogen om dingen met je gedachten te verplaatsen wordt bijvoorbeeld mogelijk door een nucleair ongeluk of een operatie waarbij een superchip wordt geïmplanteerd.

Je kunt zeggen, dat is allemaal show. Maar zelfs een slechte show moet inspelen op de verlangens van de kijker. Want een show heeft alleen bestaansrecht indien er kijkers zijn. Aan de andere kant, zijn films en soap series, een machtig middel om de publieke gezindheid te sturen waarheen gij maar wilt.
Een liedje als, ‘Als ik kon toveren’ van Herman van Veen, geeft toch een verlangen weer om controle uit te oefenen over de dingen, die wij niet onder controle hebben. Zelfs als dat misschien alleen bedoeld is voor de beleving van een kind. Dit zegt iets over een steeds groeiend verlangen, maar ook over een mentaliteit. De mentaliteit om controle en macht uit te oefenen. Zoals ik eerder in een artikel noemde, is dit een teken van wat de Bijbel, toverij noemt.

Vroeger keek ik graag naar shows waarin mensen onder hypnose werden gebracht. Vervolgens deden zij willoos alles wat de hypnotiseur hen wilde laten doen. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor therapeutische doeleinden.
Hypnose is niet meer dan de slaap van Hypnos, de Griekse god van de slaap. Tempelslaap is een ander woord voor hypnose. Ook in het oude Griekenland, werd het voor genezende doeleinden gebruikt en speelde het suggestieve element van de hypnotiseur, een belangrijke rol. Je moest echter wel eerst je wil, je zelfcontrole uit handen geven. Via bedwelmende middelen, werd iemand kunstmatig in een trancetoestand gebracht, waardoor hij of zij ontvankelijk werd voor suggestie. Wanneer dat eenmaal was bereikt, stond die persoon open voor alles wat er gesuggereerd werd. Tijdens de tempelslaap, werd de zieke bezocht door de goden of andere geesten, die informatie gaven over de ziekte, genezing, of zij ‘genazen’ de zieke.

Even een pas op de plaats. Een woord voor alle sceptici, Big Bangers en diegenen die zich voorhouden alleen maar een nuchtere kijk te hebben. Ondanks, dat men een nieuw deeltje heeft ontdekt, dat net zo snel kan verdwijnen als het opkwam, is de oorzaak daarvan onduidelijk. Men zegt wel dat het uit niets ontstaat, maar men weet nog niet alles van alle wetmatigheden waaraan het deeltje beantwoordt. Uiteindelijk vormt het nog steeds geen bewijs, dat er iets uit niets kan ontstaan. Per slot van rekening is het pas ontdekt toen alles er al was. Dat is natuurlijk logisch, maar zou het er ook zijn, toen er nog niets was?

Logischerwijs moet er altijd iets aanwezig zijn geweest, zal iemand zeggen.
Wetenschappers noemen het oersoep, materie, Big Bang. Maar al deze dingen hebben een oorzaak nodig. Zolang je die oorzaak niet kent, kun je er geen feit van maken. Alles wat er gebeurt is een proces van oorzaak en gevolg. Alleen in de mystiek, hebben de dingen een oorzaak in zichzelf.
Vanwege haar uitgangspunt spreekt de wetenschap hier zichzelf al tegen, voordat zij hierover iets heeft gezegd. En mocht het zo zijn dat men bewijst dat het deeltje een oorzaak in zichzelf heeft, dan kan men het bestaan van God nooit meer betwisten. Want daarvan is al millennia lang bekend, dat Hij geen oorzaak heeft. Hij is De Altijd Al Aanwezige, de Oorzaak Die Zelf geen oorzaak heeft.

Als gelovige in Jezus, sta ik in de luxe positie dat ik God niet hoef te verklaren. Dat doet Hij Zelf wel. Omdat de wetenschappelijke versie van ons ontstaan nog steeds een theorie is en geen feit, moeten wij rekening houden met een iets gecompliceerder wereld dan, dat zij op het eerste oog lijkt te zijn. Het bewijs voor deze redenering vind je in het antwoord op de volgende vraag. Wat is het verschil tussen de aanname, van een altijd aanwezige materie of substantie, waarvan de oorzaak onbekend is en het sturende karakter niet meer dan toeval is? Of de aanname van een altijd aanwezige, scheppende God, van wie de oorzaak onbekend is en het sturende karakter, Zijn wil, intelligentie, creativiteit en liefde zijn? Voor iemand die niet gelooft in God, zou dit minstens een gelijkwaardige optie moeten zijn, omdat de bewijslast vanuit de wetenschap niet geleverd is. Uitgaande van God de Schepper biedt de Bijbel informatie over de totale werkelijkheid waarin wij leven. Daarvan schrijft de Bijbel het volgende:

Joh. 4: 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

Ik kan mij niet onttrekken, aan het wrange idee dat de evolutionistische theorieën van de moderne wetenschap, eenzelfde dogmatisch karakter hebben als van extremistische godsdiensten. Stel je vragen over de legitimiteit van de theorie of stel je een andere mening er tegenover, dan wordt je uitgelachen en belachelijk gemaakt. Of geweerd. Zoals Herbert Dingle,∗ een expert in de relativiteitstheorie, ondervond. (Zie zijn boek Science at the Crossroads.)
Wat is wetenschap als je haar niet meer mag bevragen? Wat is wetenschap wanneer wij maar moeten slikken, wat de man of vrouw in de labjas ons door de strot wurmt? Dat soort wetenschap, lijkt steeds meer op religie.

God is geest. God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. Genesis 1: 26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Wij zijn dus geest, in een lichaam van vlees en bloed. Maar ook de engelen weerspiegelen iets van Wie God is.

Hebr. 1:13 En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

Het zijn dus dienende geesten. Gevallen engelen waren dienende geesten. (Demonen zijn een aparte klasse van boze geesten, want zij hebben een lichaam nodig om in te wonen en engelen hebben al een lichaam.)
Geesten die leven vanuit de leugen. Vanuit de suggestie, dat zij kunnen regeren als God. Al het goede in de geestelijke werkelijkheid van Gods wereld, wordt geïmiteerd door satan. Vervolgens vervangt hij dat met zijn eigen versie daarvan. Zo bestaan er bijvoorbeeld visioenen van God en visioenen die door satan worden gegeven. Het is afhankelijk van welk deel, van die geestelijke wereld je binnenlaat. Vraagje. Nu je dit weet, door welke geesten werden de tempelslapers bezocht?

Hypnose is een vorm van, wat de Bijbel bezweren noemt. Om dit soort praktijken werd er een oordeel over Kanaän uitgesproken, Deuteronomium 18:9-14. Bezweren is vertrouwen op een andere geest dan Gods Heilige Geest. Je vertrouwt op een demon. Een demon dient de leugen.

Onze wil behoort alleen onder de heerschappij van Jezus te staan. Niet onder de heerschappij van een entertainer, een hypnotiserende psycholoog, of demonen, leugengeesten, waar je dan zeker voor open staat. Hypnose zet de deur van je geest open voor alles, wat je beter buiten kunt houden. Hypnose heeft een manipulerend en bindend karakter en laat een ander aspect zien van toverij, het bezweren van kwalen en ziekten. Omdat het werkt, maken psychologen en psychiaters er gebruik van. Mijn vraag: Waarom werkt het? Nog belangrijker: Door wie werkt het? Wie vertrouwt op hypnose, vertrouwt niet op God. Wie het zich op laat leggen voor amusementsdoeleinden, speelt met de dood. Want dat is de weg van alle toverij.

Ik heb getracht, om iets van de geestelijke wereld te laten zien, die verantwoordelijk is voor de werking van hypnose. Het is gekoppeld aan een afgodenwereld. Zelfs al vind je het een vorm van bijgeloof, dan nog blijft het element van afgoderij. Want, dat is in diepste wezen, wat bijgeloof is. De Bijbel is erg duidelijk over dit soort praktijken. Ongeacht hoe wij daar zelf over denken.
Deuteronomium 18: 9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de HERE, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken. 10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg.

Sterk verbonden met de cultus van Hypnos, waren de bedwelmende middelen waardoor de mensen in trance raakten. Wij noemen ze drugs. De Bijbel noemt ze tovermiddelen, middelen van toverij. Eigenlijk zijn het dus middelen van misleiding. Galaten 5 vers 20. Het woord toverij in vers 20, is pharmakeia. Maar pharmakeia betekent ook: het gebruiken van geneesmiddelen of tovermiddelen, vergiftiging. Met tovermiddelen worden bedwelmende middelen of middelen met een sterk hallucinerende werking bedoeld. Zoals wij vaak tegenkomen in de wereld van drugsverslaafden. Wat hebben drugsverslaving en hypnose gemeen behalve de drugs? Je hebt geen controle meer over jezelf. Je bent overgeleverd aan een ander, een speelbal. Beiden hebben met een bepaalde vorm van toverij te maken. Hoeveel toverij zou er werkelijk zijn, in deze wetenschappelijk verlichte wereld? Voor wie interesse heeft, 2 Tess.2:9.

Wat is het echte paard van Troje? Wie is de ruiter?

Shalom,

∗Herbert Dingle Kwam erachter dat de relativiteitstheorie van Einstein niet klopte. Toen hij zijn bevindingen wilde publiceren wilde geen van de wetenschappelijk uitgevers daaraan meewerken. Bronnen die je kunt raadplegen zijn de reportages: Was Genesis History? en Expelled van Ben Stein. Waarin hij spreekt met creationisten die zelfs ontslagen zijn omdat zij de evolutietheorie niet aanhingen en met o.a David Berlinsky schrijver van het boek The Devil’s Delusion.

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010