Mooi zijn voor God


Wie gaat solliciteren zorgt ervoor, dat hij of zij goed voor de dag kan komen. De eerste indruk die je maakt is erg belangrijk, dus je doet je beste kleding aan en je kamt je haren. Wie door het winkelcentrum loopt, wordt overspoeld met reclame van mooie dames en knappe heren, strak in de jurk of het pak of helemaal niet. Het eerste waar wij naar kijken is het uiterlijk. En wanneer we met de binnenkant bezig zijn, dan gaat het meestal over eten. Maar vooral willen wij mooi zijn. Niet te dik, goed gespierd, zodat iedereen in zwijm valt. Dames en tegenwoordig ook heren, besteden duizenden euro’s aan verzorgende en schoonheidsproducten, om te kunnen voldoen aan het schoonheidsideaal.

Helaas is dat ideaal nogal aan verandering onderhevig. En dat hangt veel af, van wie er populair is. Zo was er een tijd dat volslank mooi gevonden werd en er was een tijd dat dennendun mooi gevonden werd. Je hebt heel wat energie nodig om het allemaal bij te houden. Schoonheid maken wij een deel van onze identiteit en dat zorgt voor problemen als je niet kunt voldoen aan het ideaal, mocht je dat nastreven. Gelukkig denkt God andersom. Van Hem mag je zelfs nog als een zwerver gekleed in de kerk komen.

In Exodus 26 geeft Hij instructies met betrekking tot de tabernakel. Deze bestond uit twee tenten, een binnentent en een buitentent. Raad eens waarmee de instructie begint. Met de binnentent. Opmerkelijk is dat de binnentent veel mooier is dan de buitentent. God begint met de binnentent en maakt die ook nog eens veel mooier. God begint niet alleen met instructies voor de binnentent, Hij bepaalt ook de materialen en de manier waarop dit in de tent verwerkt wordt. God is veel minder geïnteresseerd in de buitenkant. Net zoals Jezus, Matt.15:

15 Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Verklaar ons de gelijkenis. 16 Hij zeide: Zijt ook gij nog onbevattelijk? 17 Begrijpt gij niet, dat al wat de mond binnengaat, in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt? 18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.

God bepaalt wat schoonheid is in Zijn huis en waar dat getoond wordt en op welke manier. Als God nu de binnenkant belangrijker vindt dan de buitenkant, zou je er dan niet goed aan doen om je definitie van schoonheid ietwat te reviseren? Vers 19 uit Matt. 15 laat zien wat schoonheid niet is. 19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. 20 Dat zijn de dingen, die een mens onrein maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet onrein.

Je kunt een mooi koppie hebben, maar door bovenstaande onreinheden worden wij er niet mooier op voor God. Je kunt zalfjes aanschaffen en poedertjes maar God houdt niet van lapmiddelen. Bij God is schoonheid puur. Pure schoonheid begint bij God in de voorhof, bij het altaar, het offer van Jezus. Dat offer brengt ons al meteen in het Heilige der Heiligen, want het offer van Jezus was volkomen. Het voorhangsel is gescheurd toen Hij stierf.

Voordat je binnengaat in het heilige, zie je een wasvat om je te reinigen. Eenmaal binnen zie je een kandelaar met de olie, wat ook wel als beeld wordt gebruikt voor de Heilige Geest. Vlak voor het voorhangsel staat het reukofferaltaar. Door Jezus ben je gerechtvaardigd en gereinigd voor God. Door de Heilige Geest ben je een liefelijke geur voor God, dagelijks ontstoken op het reukofferaltaar. Dan ga je het voorhangsel voorbij en sta je voor de ark van het verbond, waar God tussen de cherubs troont. Daar ben je deel van Gods schoonheid. Daar word je 1 met wat Hij mooi vindt. Schoonheid, zoals Hij het heeft bedoeld. Of je nu bij Hem staat met een scheve neus, of met het neusje van de zalm, dat maakt Hem niet uit. God legt andere maatstaven aan voor schoonheid en Hij heeft Zijn eigen middelen om dat te bereiken.

In Jezus ben je een tempel van God. Hij woont in je door Zijn Heilige Geest. Je bent, Zijn woning. Mag Hij dan ook bepalen hoe mooi je bent en uit welke materialen je bent gebouwd? Mag Hij Zijn huis bouwen, zodat je altijd mooi bent ongeacht je uiterlijk?

Tegenover schoonheid staat lelijk. Zoals God anders denkt over schoonheid, zo denkt Hij ook anders over lelijk. Je bent niet lelijk voor God, als je een scheve neus hebt, of pukkels, de verkeerde maten, te kleine spieren of te kleine borsten. In Matt.15 staat zo mooi beschreven wat ons echt lelijk maakt.

Matt. 15: 1 Toen kwamen uit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden tot Jezus en vroegen: 2 Waarom overtreden uw discipelen de overlevering der ouden? 3 Immers, zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood eten. Hij antwoordde hun en zeide: Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering (zelfs) het gebod Gods? 4 Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 5 Maar gij zegt: Wie tot zijn vader of zijn moeder zegt: Het is offergave, al wat gij van mij had kunnen trekken, behoeft zijn vader of zijn moeder niet te eren. 6 Zo hebt gij het woord Gods van kracht beroofd ter wille van uw overlevering. 7 Huichelaars, terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. 9 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. 10 En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat! 11 Niet wat de mond binnengaat, maakt de mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt de mens onrein.

Dit vormt de context van vers 19. Dat, wat de farizeeën onderwezen, vonden zijzelf belangrijker dan wat God onderwees en hoe God het had bedoeld. Daarmee stelden zij zichzelf boven God en gaven zichzelf de meest gezaghebbende plek. Zij bouwden niet met de materialen die God voorschreef. Zij volgden niet de instructies die God gaf. Maar als de mens bouwt met de materialen die hijzelf uitkiest, op de manier die hijzelf verkiest, dan bouwt hij in rebellie. Dat maakt je lelijk en vergankelijk. Kijk maar naar je lichaam. Na verloop van jaren word je dikker, krijg je rimpels, een droge hangende huid enz.

Hetzelfde principe gaat ook op voor onze binnenkant, die God nog wel het belangrijkste vindt. Gelukkig ligt Gods schoonheid binnen handbereik. Ga naar Jezus. Laat je rechtvaardigen en reinigen van alle onreinheid en treed het Heilige der Heilige binnen. Wees een tempel voor God. Wees mooi voor God en blijf mooi voor God. Dat lijkt een hele opgaaf, maar in werkelijkheid is het heel simpel.

Vergelijk zonde met een estafettestokje dat wordt doorgegeven van ouder op kind en een vuile bal. Zolang die bal door de modder rolt, zal hij niet schoon worden. Iedereen kan de keuze maken om een ander estafettestokje te pakken en een heel andere race te lopen. Iedereen kan de keuze maken om de bal in een andere richting te trappen.

Jezus sprak erover, dat wat de mond uitgaat, uit het hart komt. Na je rechtvaardiging en je reiniging krijg je een nieuw hart van God en dat moet gevoed worden. Dat doe je niet door weer de oude race te lopen met het oude estafettestokje. Ook niet door tegen die oude vuile bal te trappen. Maar door te bedenken wat God rechtvaardig vindt en beminnelijk en welluidend.

Filippenzen 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; 9 wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Net zoals Daniël en zijn vrienden. Zij waren heel kieskeurig in wat zij wilden eten, Daniël 1. Zij wilden niets hebben van de vette spijs uit Babylon. Maar zij aten alleen dat, wat God hen gaf. Net zoals Jezus zei, dat de mens niet alleen leeft van brood alleen maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat: Matt. 4:4.

Waarom zijn er mensen die zoveel moeite hebben met het begrijpen van Gods woord? De Heilige Geest geeft immers openbaring? Misschien komt dat wel, door bijvoorbeeld alle soapseries die men kijkt en die onverteerbare, Babylonische vettigheid achterlaten.

Eigenlijk geldt dat voor alles wat wij tot ons nemen waar God niet achter kan staan. Dan zijn wij geen liefelijke geur meer voor God en kunnen niet meer in het Heilige der Heilige vertoeven, waar wij deel zijn van Gods schoonheid. Hoe kunnen wij mooi zijn voor God, wanneer wij de Heilige Geest bedroeven en daardoor geen openbaring krijgen over Gods woord.

Met als gevolg dat wij niet meer leven van alle woord, dat uit Gods mond uitgaat.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010