Maskerade


Ik ben dol, op die oude tv-serie Zorro met Guy Williams. Niemand mocht weten wie Zorro was. Daarom droeg Don Diego ook in het persoonlijke leven een masker. Hij deed zich voor als een lafaard en maakte een soort karikatuur van zichzelf. Iemand die je gewoon niet serieus kon nemen. Samen met zijn stomme dienaar Bernardo, die net deed alsof hij niet alleen stom maar ook doof was, kwam hij achter cruciale informatie. Voor datgene, wat je niet serieus neemt, ben je niet op je hoede, ben je niet wakker, zoals Jezus ons oproept.

Openbaring 3: 1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. 2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 6 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Op een enkeling na, was de gemeente slapend gestorven. Overlijden in je slaap, noemt men ook wel een vredig heengaan.  Maar als een gemeente van Jezus slapend overlijdt, zal dat allesbehalve vredig gaan. Vers 3 zegt, dat Jezus die gemeente als een dief zal overvallen. Zelfs kunnen zij uit het boek des levens geschrapt worden vers 5.
Ik heb het een en ander opgezocht en het schijnt dat de burcht van Sardes een paar keer is ingenomen, doordat de wacht sliep. Hoe houdt satan ons slapende? Welk masker zet hij op om het leven uit de gemeente van Jezus te halen? Hoe haalt hij Jezus uit het centrum van de gemeente? Uit het centrum van ons denken, en leven. Hoe bewerkt hij dat?

Een paard van Troje is één techniek. Een andere is de Zorro-methode. Je maakt een karikatuur, zodat niemand het meer serieus kan nemen en wij lachend voorbijgaan aan het Trojaanse paard dat voor onze poort staat. Zo bespreken wij bijvoorbeeld het begrip toverij zelden meer. Want meteen doemt het beeld op van de lelijke groene heks, met puntmuts, wratten in het gezicht en een lange neus. De lucht terroriserend op haar bezemsteel. Over Manipulatie en intimidatie gesproken. Wij zijn bang om niet meer serieus genomen te worden, wanneer wij spreken over toverij. Een zeer vreemde houding. Want als wij roepen dat de Bijbel waar is, van a tot z Gods geopenbaarde woord, dan is alles wat daarin over toverij staat geschreven, ook waar.

Wellicht brengt dit, in de ‘wetenschappelijk’ denkende wereld van vandaag, ons het schaamrood op de kaken. Om ongemak te vermijden zeggen we dan, dat mensen aan toverij deden, omdat men in die tijd niet zo wetenschappelijk verlicht was als tegenwoordig. Ik heb hier maar één opmerking voor: Drogreden met een hoofdletter. Sarcastisch gezegd, zijn de piramiden in de oudheid dan ook niet gebouwd. Had men geen zonnewijzers, om de tijd aan te geven. In de oudheid werd ook niet het Pantheon in Athene gebouwd. Als je daar het paslood langs houdt, staat het gebouw scheef en dat is bewust gedaan. Want het was de bedoeling dat iemand naar de top van de berg keek en een recht gebouw zag staan. Wanneer je van beneden naar boven kijkt, zou het gebouw, voor de beleving van de kijker, scheef staan. Dus hebben de Grieken die afwijking eruit gebouwd. Er zat meer rekenkracht in hun hoofd, dan in mijn zakjapanner. Hoezo, wetenschappelijk niet verlicht? Ze waren beslist niet dom.

Gezien het aantal tempels dat men bouwde, speelde religie juist een grote rol in hun samenleving. Zelfs in onze ‘wetenschappelijke tijd’ gelooft het merendeel van de mensheid nog steeds in goden, geesten van voorouders, boze en goede geesten en geleide-geesten, zoals wij die in de New Age beweging tegenkomen. Heel veel mensen hopen later toch nog hun overleden geliefden terug te zien. Dit vinden wij in de meeste culturen en volkeren terug. En dat is niet gebaseerd op onwetendheid, maar eerder op ervaring en contact met die wereld. Je kunt van apen zeggen wat je wilt. Je kunt hen onze neven noemen, maar ik heb nog nooit apen, datgene zien aanbidden waar ze bang voor zijn. Dat doen mensen wel. Apen gooien alles wat ze kunnen vinden naar de dreiging, of vluchten weg, maar creëren geen natuurgod.
Mensen hebben een aangeboren besef van de geestenwereld. In het ‘wetenschappelijke’ Egypte was die kennis zeker aanwezig. En die kennis werd gebruikt om vijanden te vervloeken. Blijkbaar heeft het gewerkt, want de farao’s zijn er lang mee doorgegaan. Zelfs zijn er lijsten gevonden over landen die vervloekt zijn.
Ook de Bijbel noemt de zegen en de vloek. Denk aan Bileam die werd ingehuurd om Israël te vervloeken, Numeri hoofdstukken 22-24. En Saul stelt het volk eveneens onder een vervloeking, 1Samuël 14:24.

Woorden hebben dus macht. Noemen wij een kind voortdurend een sukkel, zal het een laag zelfbeeld krijgen. Zal het zichzelf later een sukkel vinden en zich zo gedragen. Vervloekingen kun je, net als zegeningen, uitspreken of zingen en zijn bedoeld om macht uit te oefenen. Om te domineren. Maar een vervloeking brengt per definitie onheil. Je wenst iemand het aller slechtste dat hem maar kan overkomen. Uit Numeri 22 en 24 kunnen wij duidelijk opmaken dat in de oudheid een oorlog op 2 fronten werd gevoerd. In het fysieke, het slagveld en in het geestelijke. Namelijk, door vervloekingen uit te spreken over de vijand, om hem in die positie te brengen waar hij de strijd ging verliezen. Ook Goliath vervloekt David in de naam van zijn goden, 1Samuël 17:43-47. Maar David reageert niet met een vervloeking. Hij belijdt het gezag en de machtige naam van de Here der heerscharen de God der slagorden van Israël, verzen 45-47.

Heerscharen zijn legers. Het gaat om alle legers die God ter beschikking staan, zowel de hemelse legers als de Israëlitische legers. Zowel de legers die Hem van harte dienen, als de legers die tegenover Hem staan. Geen enkel leger heeft macht over God. Een zegen van God, is daarom sterker dan een vervloeking uit de duisternis.
Ook in deze tijd worden vervloekingen gebruikt om de strijd tegen God te winnen. Om het aardse leger van God, de gemeente van Jezus, in een positie te brengen waar zij overwonnen wordt.
Vervloekingen worden niet alleen uitgesproken in de satanskerk. Het kan de vorm hebben van muziek, ideologie en negatieve uitspraken, die je in bepaalde situaties doet. Het kunnen de negatieve dingen zijn, die je over anderen uitspreekt, die de uitwerking van een vloek hebben. Een vervloeking is bedoeld om je onder een bepaalde macht te brengen. Als je ernaar luistert en twijfelt aan God, kom je onder die macht. Achter de maskerade wordt duidelijk dat deze dingen niet alleen in Lord of The Rings thuishoren.

Tegenover de vloek staat de zegen. Paulus roept ons, in Filippenzen 4 op, om het goede te bedenken. 8 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;
Om terug te claimen wat is verloren, spreek ik onderstaande zegen uit. Wanneer iedereen die dit leest, het ook uitspreekt, dan worden de hemelse gewesten in beroering gebracht. Want de demonen sidderen bij elke zegening.

In de naam van Jezus verbreek ik elke vervloeking die over de gemeente van Jezus wordt uitgesproken. Ik verbreek alle banden, alle ketenen en zet iedereen vrij die erdoor gebonden is. Alle vervloekingen van ziekte, van krachteloosheid, alles wat ons tegenhoudt om te groeien in de relatie met Jezus. Alle vervloekingen waardoor wij ons niet volledig aan Jezus kunnen toewijden, verbreek en ontbind ik in Jezus naam. Keer terug naar je zenders. Ik zegen alle mensen, maar in het bijzonder iedereen die bij Jezus wil horen met Zijn Shalom. Ga in Jezus’ kracht vervuld met Zijn Heilige Geest, vervuld met Zijn wijsheid en inzicht en alles wat Jezus ons wil geven, onoverwinnelijk, om te doen wat Hij van ons vraagt, zolang Hij dat van ons vraagt. Ik zegen je met een hart dat gevuld is met liefde tot Jezus, toewijding en gehoorzaamheid aan Zijn roepen.

Jezus heeft ons vrijgezet door Zijn liefde en genade, dus wees vrij om te doen wat Hem behaagt.
In deze wereld, waarover wij het rentmeesterschap hebben, zijn poppenkasten vol karikaturen en we kijken naar het spel van satans marionetten.

Het wordt hoog tijd dat wij de touwtjes doorknippen. Wordt vervolgd.

Shalom,

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010