Liefde


Sinds kort heb ik een nieuwe baan. En daarin heb ik zeker de leiding van God ervaren. Ik ontving geen briefjes uit de hemel maar wel woorden. Ik bad al een hele tijd om geheel ander werk, want bij mijn vorige werkgever kwam ik niet aan mijn contracturen. Om op den duur een heel maandloon terug te moeten betalen, zag ik niet echt zitten. God heeft mij niet alleen uit mijn vorige werkplek geleid, ondanks bovengenoemde reden had ik toch een reden nodig om te willen vertrekken, maar ook nieuwe richting gegeven.

Na de kerkdienst dronk ik een kopje koffie met een broeder. Het gesprek kwam op mijn situatie en hier kwam de eerste aanwijzing. Hij zei, ‘Je hebt voor de zorg gekozen, nu moet je ook hierin verder.’ Nog geen 15 minuten later kwam ik een andere broeder tegen die vroeg of ik al ander werk had. Hier kwam de 2e aanwijzing. Hij zei: ‘Misschien kun je wel, op de een of andere wonderlijke manier, hier blijven werken. Twee weken later werd ik uitgenodigd voor een gesprek bij mijn huidige werkgever.
Hoewel ik nu op een andere locatie werk in een heel andere setting, werk ik nog steeds voor dezelfde organisatie. Zo accuraat is Gods leiding vandaag de dag, nog steeds.

Het 2e waar ik mij over verbaas is, dat ik nu meer werkdruk ervaar maar aan het eind van de middag, minder moe thuiskom. Dit gebeurt er wanneer je op de plek bent die God je wijst. Het geeft energie.
Het gaat God hierin niet alleen om Zijn wil. Zijn liefde en genade doen namelijk ook mee. Het was liefde en genade dat Hij mij de richting wees en weer werk gaf. Daarop hopen en vertrouwen, bracht mij in het centrum van Zijn liefde en genade. Gaan, waarheen Hij wees, bracht mij in het centrum van Zijn wil. En die horen bij elkaar. Gods wil, staat nooit los van Zijn liefde en genade. Ze zijn met elkaar verbonden als een drievoudig snoer, dat niet verbroken kan worden

Dit kan wrang overkomen bij hen, die net hun baan kwijt zijn geraakt en nog geen ander werk hebben gevonden. Dan is het goed om een gemeente achter je te hebben, die functioneert zoals Jezus heeft bedoeld. Want dan ben je nooit los van Zijn liefde en genade. Als 1 lid lijdt dan lijden alle leden schrijft Paulus: 1Kor.12:26. De 1e gemeente zorgde voor elkaar.

Maar ook in het lijden zelf, kun je in het centrum staan van Gods liefde en genade en Zijn wil. God wil niet, dat wij lijden, maar lijden is onlosmakelijk verbonden met de staat waarin de wereld op dit moment verkeert. Een goed voorbeeld hiervan is Jeremia. Een belangrijke reden, waarom Jeremia geroepen werd om profeet te zijn, is Gods liefde voor Israël. Gods liefde en genade waren niet alleen voor Jeremia, maar voor geheel Israël.

Hierin zit een paradox. Een onmogelijkheid binnen ons westerse denken. Als wij aan liefde denken, dan denken wij aan rozengeur en maneschijn. Dan denken wij aan Hollywoodsprookjes, waarin al het goede geen einde kent. Natuurlijk kennen wij ook de andere kant, maar dit om even de paradox duidelijk te maken. Hier komt ie:

Liefde is verbonden aan het lijden. Gods Liefde is verbonden aan het lijden. Uitspraken zoals: ‘Als God bestond dan zou er geen….zijn. Als God liefde is, nou dan…’, laten zien, dat die paradox bestaat.

Er is lijden dat wij over onszelf uitroepen en er is lijden dat over ons wordt gebracht. Israël riep meer lijden over zich heen, dan nodig was geweest. Jeremia 2:35 maar boven dit alles zegt gij nog: Neen, ik ben onschuldig; inderdaad, zijn toorn heeft zich van mij gewend. Zie, Ik ga met u in het gericht, omdat gij zegt: Ik heb niet gezondigd.
God voerde Israël in ballingschap, omdat Hij van de joden hield en hen tot inkeer wilde brengen. Hij schreef hen niet af. God wilde verder met Zijn volk. Eerlijkheid is bij God een groot goed want Hij is Waarheid. Israël beweerde niet gezondigd te hebben en God trad met hen in het gericht. In Zijn liefde stuurt Hij Jeremia, die vaak opriep om zich aan Gods wil te onderwerpen en hun overheersers te dienen, zodat het lijden beperkt bleef.

Zoals de tekst laat zien, vond Israël dat zij niet gezondigd had. De boodschap van Jeremia was dan ook niet welkom. Jeremia bracht zowel een boodschap van onheil als van heil, van onderdrukking als van verlossing. Ondanks dat God hem de woorden gaf, die hij moest spreken werd hij geslagen, gevangengezet en in een put gegooid. Zelfs bestaat er een overlevering, die zegt, dat hij in Egypte door de joden is gestenigd. Als je het resultaat bekijkt van Israëls weerspannigheid en zijn luisteren naar valse profeten, dan zie je dat het lijden zich vermeerdert.

Even op een rijtje:

  • Israël leed, omdat het zijn God verliet en omdat God zijn volk niet opgaf.
  • Jeremia leed, omdat God van Israël hield maar Israël weerspannig was. Net zoals Jezus leed omdat Hij en God de Vader van ons houden en ons niet opgeven.

Staan in het centrum van Gods wil van Zijn liefde en genade, geeft geen vrijwaring van lijden. Het is een absolute leugen, dat wanneer iemand lijdt, dat God niet van die persoon zou houden. Want net zoals God bij Israël was in hun lijden, zo is Hij bij ons allemaal indien wij vertrouwen op Hem.

Wanneer ik naar getuigenissen kijk, van christenen die vervolgd worden vanwege hun vertrouwen in Jezus en hun standvastigheid daarin, dan denk ik dat wij hier te maken hebben met een luxeprobleem. Waar de vervolgde christen, in veel armer landen dan Nederland, standvastig blijft, hoor ik hier vaak: ‘Waarom doet U mij dit aan?’ Eigenlijk hebben wij het luxeprobleem van een surrogaat wereld, waarin al het lijden opgelost wordt door technologie en allerlei lekkernijen, die velen van ons nog steeds kunnen kopen. De spoeling wordt dunner, maar hij bestaat nog wel.

Onze afkeer van lijden zorgt ervoor, dat ons beeld van een liefdevolle God wordt vervormd, terwijl Jezus daar heel eerlijk over is geweest. Want net zoals Jeremia leed, omdat God van Israël houdt, lijden wij, omdat God van alle mensen houdt, ook van hen die naar Hem toe vijandig zijn. Omdat dit in diepste wezen een geestelijke strijd is, kun je er zeker van zijn dat er in een botsing tussen geestelijke machten en krachten, lijden ontstaat. En daar staan wij niet alleen middenin, nee, wij zijn de inzet en tegelijkertijd zijn wij ook deel van die strijd.

Ondanks al het lijden van Jeremia, heeft God hem niet zomaar in het diepe gegooid en gezegd, ‘zoek het verder maar uit.’ Jeremia kreeg zelfs geweldige beloften: Jeremia 1:7-8.

7 De HERE echter zeide tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. 8 Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u te bevrijden, luidt het woord des HEREN. 9 Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn mond aan, en de HERE zeide tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in uw mond; 10 merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.

Ondanks al zijn lijden, is Jeremia trouw gebleven aan God. Hoe kon hij dat? Door een eeuwenoud recept. God was voor hem niet zomaar een macht in den hoge, maar een Vader die voor hem zorgde. Hij had een relatie met God. Binnen die relatie krijgt lijden een nieuwe dimensie. Een lijden uit en door liefde, om te doen wat nodig is. Om een levend getuigenis te zijn van een liefdevolle God, die te midden van al het ‘kosmisch’ geweld, alles weer heel maakt en niet opgeeft. Dan is lijden niet langer zinloos. Dan is lijden niet langer het ervaren van alleen maar pijn. Dan wordt lijden een bijdrage, aan het proces van heelmaking. En dat alles begon met het lijden van God zelf.
Indien God nu acuut een einde maakte aan al het lijden in de wereld, voordat de Here Jezus terugkwam, zou dat slecht nieuws zijn. Want dat zou betekenen dat God de schepping opgaf. En hier is het goede nieuws: dat doet Hij niet.
Ook hier zien wij weer duidelijk, om welke vraag het uiteindelijk draait. De vraag is niet, God waarom doet u mij dit aan?

De vraag is, zijn wij bereid om voor Jezus te lijden omdat Hij van ons houdt en wij van Hem?

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010