La Femme


Laatst zei iemand dat ik vaker mijn vrouwelijke kant moest laten zien.  Wat dat precies inhield, voor een man die al geruime tijd werkzaam is binnen de zorgsector, was mij niet helemaal duidelijk. Ik ging op onderzoek uit en begon bij de bron van waaruit ik mijn leven zin geef. De Bijbel. Waarom?
De Bijbel is voor mij de eerste bron waaruit ik Jezus kan leren kennen. Aangezien Hij mijn Schepper is, vind ik mijn identiteit in Hem. Daar bovenop komt nog dat evolutie wetenschappelijk gezien onhoudbaar is en dat mensen als Frank Turek, William Graig, John Lennox de argumenten van evolutionisten tot pulp vermalen. Bovendien heeft Jezus aan mij bewezen dat Hij betrouwbaar is. Ik kwam tot een schokkende conclusie. In het nederige besef, dat dit waarschijnlijk voer is voor de diehard feministe, noem ik het toch. Niet alleen is de vrouw uit de man genomen nee, het is veel erger. Voedertijd geopend.

Wat zegt Genesis 1 vers 26?
26 En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. 27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Vers 26 zegt dat de mens is geschapen naar de gelijkenis, naar het beeld van God. De mens is dus een reflectie van Wie God is. De mens heeft eigenschappen gekregen die aan God toebehoren. Vers 27 is mijn favoriet; naar Gods beeld schiep Hij hem. En het laatste deel: man en vrouw schiep Hij hen. Struikelblok is natuurlijk ‘naar Gods beeld schiep Hij hem’ met de nadruk op ‘hem’, want God kan net zo goed een vrouw zijn, volgens het feminisme.

Dan toch niet de God Die zich in de Bijbel openbaart als de Vader en Jezus als Zijn Zoon, Die op zijn beurt weer God zijn Vader noemt. Hier ga ik nu niet verder op in, dan op dat, wat voor dit artikel belangrijk is. En dat is het woordje ‘hem’ waarmee wordt aangegeven dat de man ook fysiek een beelddrager van God is. Meteen daarachter komt, ‘man en vrouw schiep Hij hen.’ Waarmee wordt aangegeven dat ook de vrouw, karaktereigen-schappen heeft ontvangen die aan God toebehoren. God is niet te vergelijken met mensen. Maar, om iets duidelijk te maken, even in omgekeerde volgorde:
Zoals een vrouw van haar kind houdt zo houdt ook God van de mensen. Zoals een vrouw verzorgt, zo zorgt ook God voor de mensen. Zoals een vrouw vecht, voor dat wat zij liefheeft, zo vecht ook God voor dat, wat Hij liefheeft.

Dit is interessant. Het gaat er blijkbaar niet zozeer om, dat ik mijn vrouwelijke kant vaker moet laten zien, maar dat de vrouw zich meer bewust wordt, van het feit dat ook zij de afspiegeling is van een liefdevolle Goddelijke Vader. Dat zij de liefde weerspiegeld die ook in God de Vader is. Blijkbaar heeft de vrouwelijke kant een mannelijk tintje. Dit zegt niet alleen iets over mannen in de zorgsector, maar ook over de rolpatronen waaraan wij, onder verschillende maatschappelijke invloeden, gewend zijn geraakt.

Wat moet ik hier nu mee? Ik die Jezus wil volgen? Bezien vanuit de waarheid in Jezus, is mijn vrouwelijke kant laten zien een flinke dwaling. Brandstof dus voor een pittige discussie. Nu ben ik niet bang voor discussies. Toch vraag ik mij af wat Jezus hiervan vindt. Wat zou Hij later tegen mij zeggen? Zou Hij zeggen: ‘Goed gedaan ouwe jongen. Je hebt de brandstof zo goed gebruikt dat alle hitte naar het hoofd steeg en er geen warmte meer overbleef voor het hart.’ Jezus kent geen cynisme maar als Hij later dit tegen mij zegt, is het beslist geen compliment. Waarom niet?

Allereerst schrijft Paulus het volgende: Rom.: 3;23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
Derven betekent missen, wij hebben er geen deel aan. Bovenstaand vers maakt me nederig. Waarom? Omdat Ik geen haar beter ben dan de rest van de mensheid. Want buiten Jezus om heb ik geen deel aan Zijn heerlijkheid en ben ik net zo’n zondaar. Bovendien is het niet mijn verdienste dat ik gerechtvaardigd ben door het offer van Jezus. Nee, mijn rechtvaardiging heb ik te danken aan de liefde van God de Vader.

Ten tweede: Adam en Eva hadden de vrijheid om een keuze te maken die tegen God zelf inging. Ze hadden de vrijheid om het oneens te zijn met God. Die vrijheid is niet zonder gevolgen maar zij bestaat wel.
In de evangeliën zoekt Jezus juist de mensen op, die het oneens zijn met Hem. Wij zondaars worden gezocht door Jezus maar Hij dringt Zich niet aan ons op en veroordeelt ons ook niet. Anders zou er niemand zijn die zijn eigen weg bepaalde, los van Jezus. Integendeel, Hij is gekomen om ons te redden. Er is dus vrijheid om een eigen zienswijze te hebben, een eigen mening, een eigen leven, los van Jezus, los van God de Vader. Hoewel dus niet zonder gevolgen, bestaat die vrijheid nog steeds. Wie ben ik dan om een ander de vrijheid te ontzeggen, die zij of hij van God heeft gekregen. Een stap verder, wie ben ik om diegene te veroordelen?

Ten derde, vindt ik in Joh. 21; vers 21-22 het volgende principe: 22, wat gaat het u aan? Volg gij Mij.
Wat zou Jezus later tegen mij zeggen? ‘Goed gedaan ouwe jongen, je hebt Mijn liefde uitgedragen. Je hebt Mijn genade laten zien. Je hebt laten zien dat iedereen bij Mij mag komen zoals zij of hij is.’
Wat Jezus zou zeggen, hangt af van wat Hij wil en de keuze die ik maak. Wat Jezus wil staat zo mooi beschreven in 1 Korintiërs 13 en 2 Korintiërs 5 vers 20. Het fundament waarop het evangelie rust bestaat uit liefde, rechtvaardigheid en vergeving. Wanneer ik mensen veroordeel omdat zij gedachten hebben en meningen, die tegenover God de Vader staan vergeet ik dan mijzelf niet? Lijdt het evangelie dan geen schade? Als mijn gelijk belangrijker wordt dan de liefde in Christus, drijf ik dan niet de mensen bij God weg?

Hoe zit het dan met die vrije keuze? Jezus dringt Zichzelf niet op, Hij nodigt uit. Hoewel geen enkele keuze zonder gevolgen is, laat Hij ons vrij. Je kunt dit flauw vinden maar stel dat je wordt uitgenodigd om bij de koningin op de koffie te komen. Hoe goed haar bedoelingen ook zijn, op het moment dat je haar paleis gaat vernielen en geen respect toont voor haar bezittingen, wordt je toch buitengeknikkerd, waarschijnlijk met een flinke schadeclaim aan je broek. Bij God is het niet anders. Hij kijkt echt niet werkeloos toe, hoe wij Zijn schepping, dat wat Hij goed acht, vernachelen. Het verschil echter zit hem in de schadeclaim. Die heeft Jezus Zelf voor alle mensen betaald. Vier plaatsen over de keuzevrijheid die wij hebben:

  1. Deuteronomium hfst 30 verzen 11 – 20 in het bijzonder 19.
  2. Jozua hfdst. 24 verzen 14 t/m 15.
  3. 2 Korintiërs .
  4. Lucas 15 verzen 11 – 32.

Vers 20 van Lucas 15 geeft een beeld van de liefde van God de Vader. De Vader ziet zijn zoon al van verre, Hij Kijkt dus uit naar zijn terugkeer. De vader loopt hem tegemoet kust hem en viert feest. Ongeacht wat die zoon heeft gedaan, er wordt niet meer over gesproken. En die eer is er net zo goed voor la femme en daarmee voor de diehard feministe. Voedertijd gesloten.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.