Het Lege Kruis


The winnar takes it all. Niet alleen een uitspraak maar ook een bijzonder mooi en tegelijkertijd droevig lied. In mijn opinie kan niemand het ooit mooier zingen dan Agnetha Fältskog. Voor mij heeft zij de emotionele lading van dit lied zelf doorleefd en dat maakt het echt. Dat maakt het tot een voorwaarde om mooi te zijn. Ondanks alle pijn die erachter schuilgaat. Misschien moet ik zeggen, dankzij alle pijn die erachter schuilgaat. Want wat niet doorleefd is, is niet echt. Vooral de tekst die na het 1e couplet komt. Uit respect voor het copyright geef ik hieronder weer wat de tekst betekent, zonder het letterlijk te citeren.

De verliezer voelt zich klein ten opzichte van de overwinning door de andere partij. Dat is het lot van de verliezer.

Hoewel het lied gaat over een pijnlijke scheiding, geeft het wel een waarheid weer, die staat als een koe. Ook voor wat betreft de geestelijke strijd waarmee wij te maken hebben. The winner takes it all. Wie de winnaar is en wie zich straks klein voelt, hangt af van de keuzes die je maakt en hoe je in die geestelijke strijd staat. The winner takes it all. Jezus heeft overwonnen en wij delen in die overwinning. Hij heeft de overwinning behaald aan het kruis, op een bepaalde tijd in de geschiedenis. Die overwinning is voldoende voor alle eeuwigheden voor en na de periode van het kruis. De verliezer, satan, voelt zich straks echt klein.

In Jezus hebben christenen de overwinning al in hun zak en dan bedoel ik niet de Nederlandse voetbalmentaliteit, waar de huid is verkocht voordat de beer is geschoten. Dit berust op het feit, dat Jezus voor ons heeft geleden, gestreden en gestorven is. Het is echter ook niet zo, dat Jezus nu wil, dat wij achterover leunen in onze gemakkelijke stoel en dat de bal zich zelf in het doel schiet. Zoals een lichamelijke strijd activiteit eist, zo eist ook de geestelijke of mentale strijd actie van je.

Het verschil zit hem in de Opperbevelhebber. Hij is Almachtig en wij volgen Hem in de strijd. Jezus is de goede Herder. Een oosterse herder, zoals Hij, gaat voorop, loopt voor de kudde uit. Dit betekent niet dat wij geen ongemak, pijn, verdriet, vervolging of dood zullen ervaren. Dat alles hoort gewoon bij de lotgevallen van een commando.

Zoals ik in de meeste van mijn artikelen duidelijk maak, om te overwinnen moet je Jezus zoeken. Waar is Hij dan? Het is een beetje als met een telefoonlijn en een telefoon zonder beeldfunctie. Je ziet oom Piet niet, maar doordat je het goede nummer draait, weet je dat je hem of een van zijn huisgenoten aan de lijn krijgt. Wanneer je dus oprecht naar Jezus vraagt om vergeving van je zonden, zul je Jezus ook aan de lijn krijgen en geen ander. Je hoort wel eens, dat je dan naar het kruis moet gaan. Daarmee wordt bedoeld, dat je zonden zijn vergeven en je ze bij het kruis moet laten. Maar dat kruis is nu leeg. Jezus is opgestaan en zetelt aan de rechterhand van de Vader.

Zoek Jezus dus niet aan het kruis, want daar hangt Hij niet meer. Zoek Hem ook niet in het graf, want dat is leeg. Jezus is opgestaan uit de dood en verheerlijkt.
Begrijp me niet verkeerd. De waarde van het kruis strekt zich uit tot in alle eeuwigheid. Het was het werktuig waardoor wij weer bij God kunnen en mogen komen. Ja, het was. Want Jezus is nu niet meer gekruisigd. Hij is opgestaan. De dood kon Hem niet in het graf houden. Hij heeft Zijn plaats naast God weer ingenomen.

Dit te beseffen is een belangrijk onderdeel van je wapenrusting. Als je Jezus zoekt, zoek Hem dan in het Heilige, want daar wacht Hij op je. Je mag meteen in het Heilige komen, want zo kostbaar ben je voor Hem. Waar is dat Heilige  dan? Dichterbij dan je denkt. God heeft ons gemaakt met de bedoeling dat wij Zijn tempel zouden zijn.

1 Kor 3,16: Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Door de zondeval is dat plan uitgesteld totdat Jezus stierf. Door Jezus’ dood en Zijn rechtvaardigmaking, kunnen wij weer een tempel van God zijn. Het Heilige was een deel van de tabernakel en later van de tempel.

Nu, is het Heilige daar, waar je Jezus voor de 1e keer ontmoet. Waar je voor de eerste keer Zijn naam aanroept om Hem te leren kennen en om je te laten rechtvaardigen. En dat kun je op elke plek op aarde doen. Want Hem aanroepen doe je met wie jij bent. Met jouw geest maak je contact met Jezus. Dan kom je automatisch in het Heilige.
En wanneer je van hart tot hart met Hem spreekt dan neemt Hij je mee naar het Heilige der Heilige, waar alleen de hogepriester 1x in het jaar mocht komen. Daar is Jezus. En omdat het voorhangsel is gescheurd, is dat ook onze plek. Jezus’ werk aan het kruis, geeft ons toestemming en toegang tot het Heilige der Heilige.

Hebr. 6:19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel, 20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.

Hebr. 9:3; Hebr. 10: 19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Daar is onze plek wanneer wij een relatie met Jezus hebben. Van daaruit voeren wij dus ook de geestelijke strijd. Om daar te komen is een oprecht, ‘Heer Jezus vergeef mij,’ voldoende. Om daar te blijven is toewijding en gehoorzaamheid nodig. Ook als je daarmee voorbij moet gaan aan je eigen imperfectie.
Ongetwijfeld heb je de taalfouten in mijn artikelen opgemerkt. Ik zie ze gewoon niet altijd. Toch wil God dat ik schrijf wat Hij mij op het hart geeft. Zijn wil hierin doen is belangrijker dan mijn fouten. Dus ik publiceer liever met spelfouten, dan dat ik niets schrijf en daardoor ongehoorzaam ben aan God. De rest is toch aan Hem.

Wat is dat Heilige der Heilige? Oorspronkelijk was het een deel van de tabernakel, de tent waarin God woonde onder Zijn volk, in het Heilige der Heilige. Het was genomen naar een voorbeeld in de hemel. God reist dus met zijn volk mee. Daarom koos Hij ervoor om in een tent te wonen. In het Heilige deden de priesters dienst, die voor de offers zorg droegen. In het Heilige der Heilige, de woonplaats van God onder Zijn volk, mocht alleen de Hogepriester komen. En dat 1x per jaar, om verzoening te doen voor het volk. Je ziet welk een bevoorrechte positie Gods kinderen nu hebben. Zij die door de Heilige Geest een relatie met Jezus hebben.

In het Heilige der Heilige ben je veilig voor de demonen. Zij kunnen daar niet komen. In het Heilige der Heilige ben je omgeven met Gods heerlijkheid, met Zijn genade, Zijn vrede, Zijn kracht, met Hem Zelf. Vandaar dat de demonen wel moeten kruipen voor ons wanneer wij in Jezus zijn.

Waarom schrijf ik dit? Dit hoort bij de identiteit in Jezus. Deze identiteit is een machtig wapen op zich. Maar zij vraagt voortdurend onderhoud. Wie mijn artikelen regelmatig leest, zal hebben opgemerkt dat zij allemaal principes behandelen die in de geestelijke strijd belangrijk zijn. De rode draad in al mijn artikelen is Jezus, de relatie met Hem.

La Femme, behandelt onze identiteit ten aanzien van denkbeelden die onze identiteit aanvallen. Ook werd duidelijk, dat God Zich niet opdringt. In Opsporing verzocht stond het gered zijn en meewerken aan de redding van anderen centraal. In Eenheid wees ik op het gevaar van de ‘Mammon’. Hoe een bepaald gebruik van dogmatiek, de eenheid kan belemmeren en de liefde kan ondermijnen, waarmee de eenheid binnen de gemeente wordt aangetast. In Centrum wees ik op het gevaar van denkpatronen die Jezus buiten het centrum van ons leven en denken plaatsen.

Vrijheid wees op de hoogst mogelijke vrijheid voor schepselen en op wat vrijheid niet is. Leven en sterven behandelt de noodzaak om te sterven aan jezelf. Waarheid behandelt het fundament en de aard van waarheid. Zonder waarheid geen rechtvaardigheid.

In Karikatuur probeerde ik duidelijk te maken hoe de satan ons lam wil leggen. Bijv. door fundamentele waarheden belachelijk te maken en daardoor de ernst ervan weg te nemen. In Toverij 1, 2, 3. Slaap Lekker en Zwarte Pijl kwam toverij als werk van het vlees aan bod en als geestelijke macht. Als de religie van een wereld zonder God. Het venijn van roddel en laster, de gevolgen en onze verantwoordelijkheden daarin.

Maskerade vertelt over de kracht van zegen en vloek en onze roeping om te zegenen. Burn-out, gaat over onze identiteit in Jezus, tegenover de waarderingsschaal, die de maatschappij ons oplegt. Gezondheid gaat over de vrede met God, onze rechtspositie en onze verantwoordelijkheid. Commando vertelt over onze houding als christen en wat het betekent om heilig te zijn. Dagon, ging over de afgoderij in ons denken en hoe wij dat kunnen herkennen. Lichtvaardig wijdt uit over onze houding ten aanzien van dingen uit andere religies. Hoe die dingen ons verzwakken en mee kunnen werken aan verwarring, waardoor de chaos alleen maar groter wordt.

Schuifkaas behandelt de basisprincipes van geestelijke strijd. Hoe belangrijk aanbidding en gehoorzaamheid daarin zijn. Armoede en Stinkend Rijk gaan verder met het behandelen van leiding door de Heilige Geest. Het verschil tussen het houden van regels om de regels en gehoorzaamheid door de Heilige Geest, omdat je van Jezus houdt. Dit zijn allemaal principes die je helpen om in de overwinning te staan en te blijven staan.

Eigenlijk maken zij het verschil tussen leven en dood.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010