Genade, Genade!!


Helaas, zijn er christenen die denken, dat satan hier alles te zeggen heeft. Want wij zijn zondig en verdienen Gods genade niet. Inderdaad, wij ‘verdienen’ Gods genade niet. Dit is echter een halve waarheid, die veel mensen in gevangenschap houdt. Want, als bovenstaande je uitgangspunt is, kun je nooit de diepte van Gods liefde leren kennen. Dan zul je nooit weten hoeveel God van ons houdt. Juist omdat wij Zijn genade niet verdienen, geeft Hij ons Zijn genade. Dat is de betekenis van genade. Het wordt je gegeven terwijl je het niet verdient, daar hoef je niets voor te doen. Genade is een gunst. In ons geval, een Goddelijke gunst.

Toch bestaat er veel verwarring over deze gunst. Niet alleen zijn er mensen, die leven uit de gedachte dat zij Gods gunst niet verdienen en daardoor naar de hel gaan. Ook zijn er mensen, die naar anderen kijken vanuit de gedachte, dat hij of zij iets niet verdiend. Als dat zo is, wat verdien je zelf dan? Wat hebben jij en ik gedaan, dat wij Gods gunst wel verdienen? Je kan aardig verstrikt raken, wanneer je op deze manier over genade denkt.

In Handelingen 20:32, gebruikt Paulus de term, ‘woord van genade’, waarmee hij het Evangelie bedoelt. Het woord, dat met genade wordt vertaald is charis. Met betrekking tot God, betekent charis, dat God ons met Zijn hele wezen, goedgunstig gezind is. Hij is welwillend naar ons toe. Charis zegt, dat God ons Zijn welgevallen geeft. Welgevallen is een ander woord voor welbehagen. Voor charis hoef je niet te voldoen aan bepaalde eisen, om geaccepteerd te worden. God kent geen aanzien des persoon, Rom. 2:11. Voor God zijn wij allemaal gelijk. Zijn gunst, Zijn genade geeft Hij aan ieder van ons op een gelijkwaardige wijze. Voeg daarbij, dat God geen behagen heeft in de dood van de goddeloze, maar dat Hij wil, dat ook de goddeloze zal leven, dan weet je, dat God voor ons is en ons Zijn gunst graag wil geven, Ez. 18:23; 33:11.

In Jezus ben ik gerechtvaardigd, ben ik geen speelbal meer van de machten dezer wereld. Wij noemen onszelf christenen. Een christen is een volgeling van Jezus. Een christen, is iemand die leeft vanuit de gunst door God verleent. Iemand die leeft vanuit de gunst van rechtvaardiging, door Jezus. Ook rechtvaardiging is genade, een gunst aan ons verleent, een geschenk van God. Een geschenk, dat God door wil geven. Jezus, heeft ons om die reden een opdracht gegeven, Matt. 28:19.

Er is iets bijzonders aan de hand met deze opdracht. Want zij kan alleen vervuld worden vanuit de gunst, genade, die God aan ons geeft. En het is ook geen optie, die je als een accessoire erbij kan nemen, het is geen auto. Het is een opdracht, waaraan wij in gehoorzaamheid moeten voldoen. Iedereen op de wijze die God heeft bepaald, met zijn of haar talenten en gaven.

In eerste instantie word je altijd gebruikt op de plek waar je bent. Meestal gewoon je werk, je club, je contacten. En dan gaat het er vaak niet eens om, dat je meteen de mensen met de bijbel om de oren slaat. Doordat jij laat zien wie jij bent in Jezus, zien mensen iets van Jezus, zodat zij de ruimte hebben, om nieuwsgierig te worden naar Jezus. Ook daar heb je weer charis voor nodig, gunst en genade van God de Vader. Want God geeft de talenten en gelegenheden.

Wanneer je bijvoorbeeld het evangelie met iemand deelt, waarvoor God het nog niet de gelegenheid vindt, dan loop je op God vooruit. Misschien moet die persoon eerst iets meer van Jezus zien in de levens van christenen, voordat hij openstaat voor woorden. Hetzelfde geldt voor onze talenten en gaven. Wanneer jij die gebruikt, even zwart wit gezegd, terwijl God vindt dat jij je eerst op iets anders moet richten, dan bestaat het gevaar dat jij je talenten niet meer vanuit de gunst van God gebruikt. Maar dan creëer jij, je eigen gunst.

Een leven uit charis, betekent tegelijkertijd, leven uit afhankelijkheid van God. Wil je afhankelijk zijn van God, dan moet je geloven dat God weet wat Hij doet. Met andere woorden, dan moet je erop vertrouwen, dat God weet wat Hij doet. Want dat betekent geloven, simpelweg vertrouwen. Erop vertrouwen, dat God jou goedgunstig is gezind. Erop vertrouwen, dat God je liefheeft. Erop vertrouwen dat God je wil en kan gebruiken, waar jij ook bent. Erop vertrouwen, dat God je altijd kan bereiken. Erop vertrouwen, dat God weet hoe Hij aan jou leiding moet geven. Erop vertrouwen, dat God de Almachtige is. Erop vertrouwen, dat niemand je uit Zijn hand kan roven. Rom. 8:1-39 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Waarin past nu, dat satan hier veel macht heeft? Die crimineel is beslist niet sterker dan God. Vertrouw ik er dan niet op, dat God de Almachtige is? In welke situatie ik ook verkeer, op welk moment of gebied in mijn leven, dat ook mag zijn. God is de Almachtige. Satans macht staat op stelten. Trap ze onder zijn poten vandaan en hij ligt onder je voeten. Denk je van niet? Vertrouw je er dan niet op, dat Jezus hem overwonnen heeft en dat leven uit genade, charis, een leven is in de overwinning die Jezus heeft behaald?

Zijn overwinning is onze overwinning. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. In zijn hand draagt hij het zwaard van haat en oorlog, zet hij mensen tegen elkaar op en probeert hij de schepping te vernietigen. Misschien wil hij, in zijn hoogmoed, zelfs God manipuleren, zoals hij Job heeft gemanipuleerd.

Job 1:9-11 9 En de satan antwoordde de HERE: Is het om niet, dat Job God vreest? 10 Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. 11 Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan niet openlijk zal vaarwelzeggen!

Misschien wil hij al het kwaad op deze aarde wel gebruiken om ervoor te zorgen dat God ontrouw wordt aan Zichzelf en alles op deze aarde eronder schoffelt. Hoogmoed maakt blind. Want God kan Zichzelf niet verloochenen:

2 Tim. 2: 13 indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

Geloof hechten aan de misleiding, dat satan hier macht heeft om te doen en laten wat hij maar wil, is delen in zijn hoogmoed en dan deel je ook in dezelfde blindheid. Dit betekent niet, dat wij hem moeten onderschatten, maar wij mogen erop vertrouwen, dat hij onder Jezus’ voeten ligt als overwonnene. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? In Numeri staat daarvan een mooi voorbeeld. De hoofdstukken 22 t/m 24 laten de machtsverhoudingen zien zoals zij werkelijk zijn.

Ik geef een opmerkelijk antwoord weer van iemand die zich graag liet betalen om anderen te vervloeken. Sterker nog, in hfst 22:7 wordt de term waarzeggersloon gebruikt. Waarzeggerij was streng verboden. Bileam liet zich dus ook in met andere machten. Maar voor deze gelegenheid, gaat hij toch maar even te rade bij de Heer:

Num. 22:18 Maar Bileam antwoordde en zeide tot de dienaren van Balak: Al gaf Balak mij zijn huis vol zilver en goud, ik zou niet in staat zijn het bevel van de HERE, mijn God, te overtreden, door iets kleins of iets groots te doen.

Num. 22:38 Maar Bileam zeide tot Balak: Zie, nu ben ik tot u gekomen; zal ik wel iets kunnen spreken? Het woord, dat God in mijn mond zal leggen, zal ik spreken.

Zo liggen de verhoudingen, voor mensen die leven uit charis, die vertrouwen op de goedgunstigheid van God. Zal ik je eens eerlijk wat vertellen? Ik ben geen supersaint. Op dit moment ga ik door een minder prettige periode heen. Mijn hart versaagt soms en dan denk ik wel eens, ‘daar mag je ook wel eens, glorieuzer doorheen gaan’. Toch staat dit voor mij in alles als een rots boven water, God is mij goedgunstig gezind. Ja, als een rots, want die Rots is Jezus. En eigenlijk is dat alle glorie die ik nodig heb.
Mijn vertrouwen is op Jezus Die mij heeft vrijgekocht. Dit, de charis die mij is betoond, is het grote strijdtoneel. De rest, zijn maar schermutselingen. Leven uit charis, is weten welke strijd er werkelijk toe doet. En daar is weer genade voor nodig. Dus laat je niet misleiden over de betekenis van charis. Ook niet op de manier waarmee ik dit artikel ben begonnen.

Charis is een zeker weten dat Jezus De grote overwinnaar is en dat Hij ook voor jou heeft overwonnen.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010