Denkfout

Vraag: is God volkomen betrouwbaar? Is God volkomen waarheid? Is God volkomen rechtvaardig? Is God almachtig en is er geen ding te moeilijk voor Hem?
Wees voorzichtig met hoe je deze vragen beantwoordt, want het antwoord kent grote complicaties, misschien wel groter dan je lief is. Een andere vraag: hoeveel houdt  je van jezelf?

Steeds vaker hoor je dat de scheppingsdagen een metaforische omschrijving van lange perioden zijn. Want de wetenschap zegt het. Met redenen, variërend  van duizend jaar is als 1 dag, tot aan de miljoenen jaren van de evolutie, zelfs 13.7 miljard jaar vanaf het eerste begin.
Duizend jaren is als een dag, wordt niet in de context van de scheppingsdagen gebruikt. Over de  tweede genoemde reden, gaat dit artikel.
Ik heb niets tegen wetenschap die ons meer inzicht kan geven in de schepping of de betekenis en context van Gods woord. Maar ik heb wel iets tegen wetenschap, die met haar bombastische kretologie blèrt, dat God niet bestaat terwijl ze haar eigen aannames niet eens kan bewijzen, zodra je buiten het gedicteerde model stapt.

Wat betekent dag in Genesis?

Doorgaans wordt met het woord yôm, vertaald met dag, de periode van daglicht bedoeld. Het kan ook een periode van 24 uur betekenen of een bepaalde tijd waarin iets gebeurt, bijv: in de dag dat God hemel en aarde schiep. Ik dacht altijd dat er in Genesis 1, per definitie, letterlijke dagen van 24 uur bedoeld waren. Dat schijnt grammaticaal iets genuanceerder te liggen. dr.  Micheal Heiser heeft hier een zeer goede lezing over gegeven, die vooral bij Genesis 1:1 een ongedefinieerde tijdsperiode veronderstelt, vanwege de manier waarop  bə  van de woorden ‘in het begin’ wordt gebruikt.
In Exodus 20:11, wordt een meervoudsvorm gebruikt in combinatie met een getal. De meervoudsvorm wordt gebruikt voor de dag dat God rustte van al Zijn werk in Genesis en veronderstelt een langere periode. Maar wel naast een letterlijke dag voor ons, waarop wij de rustdag van God gedenken.

Vanwege de manier waarop de tekst is geschreven en de context waarin zij staat denk ik, dat vanaf vers drie, letterlijke dagen zijn bedoeld. Bij onduidelijkheden, kijk je namelijk naar de context en de meest gebruikte betekenis van een woord. Geeft de context nog steeds vragen, dan vul je niet meteen de minst gebruikte betekenis in, alsof het een feit betreft. Een redenering kan er dan als volgt eruitzien:

  • Het is niet helemaal duidelijk, maar het bewijs in de tekst zelf, wijst waarschijnlijk naar… Of iets in die trend.

Zo houd je de mogelijkheid open voor nieuwe inzichten zodra je meer weet. En inderdaad wij weten niet hoeveel tijd er tussen de dagen zat. Maar ervan uitgaan, dat er een langere periode tussen zat is in dit geval een aanname. De tekst zelf geeft geen absolute aanleiding om te denken dat er een langere tijd dan 24 uur wordt bedoeld. Gaan we hier uit van de aanname, dan gaan we niet uit van wat het meest duidelijk is.

Maar alles heeft toch tijd nodig om te groeien?

Dan neem je aan, dat de beginsituatie op eenzelfde natuurlijke wijze verliep, als in de huidige situatie, waarin alles toebereid is om te groeien en voort te planten zoals het nu gebeurt.
Genesis, vertelt ons echter over de bovennatuurlijke scheppingsdaad van God, Die sprak en het was er. Indien Hij wil, staat er een boom, wanneer Hij wil. Kijk maar naar Jona. God liet die boom in een nacht opkomen. Jona 4:10.

Waar komen die miljoenen jaren dan vandaan?

Ondanks dat iedereen het antwoord wel weet, stel ik de vraag toch. Simpelweg van het naturalistische wereldbeeld, oftewel atheïsme en niet zozeer vanuit grammaticale overwegingen van de tekst.
Naturalisme heeft ons behoorlijk geïntimideerd. Ze riepen: De wetenschap zegt dit. Ook christenen, willen liever niet voor dom versleten worden. Daar tegenover staan natuurlijk de creationisten, die dit wereldbeeld niet aanhangen. Echter is uit bovengenoemd wereldbeeld, de evolutietheorie voortgekomen met een behoorlijke invloed op het denken van de moderne mens.
Is het wel altijd verstandig om bepaalde uitkomsten van een dergelijke theorie toe te passen op de Bijbel? Want het wetenschappelijk onderzoek van dit wereldbeeld, is gekaderd  binnen 2 aannames. Even simpel weergegeven:

  1. Het enige dat bestaat, is de natuur en de materie. ( Al het waarneembare )
  2. Alles kan en moet verklaard worden door tijd + kans + de wetten van de natuur waardoor alles werkt zoals het werkt. ( Vooral het ‘moet verklaard worden’ is zeer wetenschappelijk en heeft helemaal niets met een keuze van de wil te maken. ) Inderdaad, dit was cynisch.

Terwijl elk volk, elke natie, elke stam, zijn verhalen heeft over en de manifestaties kent van, die bovennatuurlijke wereld. Hoe kun je ooit tot de waarheid komen wanneer je de helft van de totale werkelijkheid, of nog veronderstelde werkelijkheid, bij voorbaat uitsluit van je onderzoeksmethode?
Want laten we wel wezen, de evolutie is in haar oorsprong ook niet logisch. En aangezien men niet kan testen wat er in het begin gebeurd is, kun je ook niet controleren of het op die manier gebeurd is. Niemand heeft het zien gebeuren. De theorie zelf, gaat al in, tegen alle logica. Moet je opletten.

  • Toen er nog geen tijd, ruimte, materie en energie bestond, zweefde er een punt, kleiner dan een punt op een pagina, in een ruimte, die er niet was, waarin alle tijd, ruimte, materie en energie, die er niet waren, zich bevonden, waaruit alles, dat niet bestond, voortkwam. De punt zette uit, de Big Bang, door energie die er niet was en vormde uit de materie, die in de punt aanwezig was maar niet bestond, alles wat we nu waarnemen.

Kort gezegd, een theorie die ervan uitgaat, dat er iets uit nietsigheid, uit zichzelf kan ontstaan terwijl men de natuurwetten kende, die zeggen dat alles wat in het bestaan komt een oorzaak moet hebben, en daarbij God als oorzaak per definitie uitsluit, spreekt zichzelf tegen. Lijkt me een zeer zanderig fundament. Waarom zou ik ook maar iets vertrouwen dat uit een dergelijk denken voortkomt?
Hiermee zijn we terug bij de vragen die ik aan het begin van dit artikel heb gesteld. Want als God de Schepper 100% betrouwbaar is, waarom vertrouwen wij dan meer op de wijsheid van mensen, die God tot dwaasheid heeft gemaakt? 1Cor. 1:20-21. Waarom vullen wij vanuit die wijsheid de betekenis van Gods woord in en niet vanuit de tekst zoals zij in de context geschreven staat? Zijn we bang om voor dom versleten te worden, zodat niemand ons meer serieus neemt?
Begrijp me goed, ik ben zelf ook niet 100% ongevoelig voor acceptatie door anderen. Het is een mechanisme waardoor wij in onze identiteit worden bevestigd. Maar dan wel vanuit de juiste toepassing van dat mechanisme, vanuit waarheid, niet vanuit leugen en misleiding.

Een veelgehoorde redenering is, dat God tegen mensen sprak, die niet zo wetenschappelijk ingesteld waren als wij en dat Hij daarom het scheppingsverhaal heeft laten optekenen zoals wij het nu hebben.
Genesis is opgetekend door Mozes. Hij groeide op aan het hof van farao en werd onderwezen in de wetenschappen van de Egyptenaren. Zij waren geen ongeletterd volkje en wetenschappelijk denken was hun ook niet vreemd. Wij, de wetenschappelijk denkende generatie, hebben jarenlang gepuzzeld, hoe ze die piramiden hebben gebouwd. Maar zelfs in die situatie zal God trouw blijven aan Zichzelf. Volgens mij zou God ons nooit de indruk geven van letterlijke dagen als er in werkelijkheid meer tijd was verstreken. Hij weet dat wij termen als duizend jaar en een miljoen jaar kunnen begrijpen.

Genesis is beeldend bedoeld, metaforisch.

Ik heb het al eerder gebruikt, maar wanneer God, aangezien Hij 100% waarheid is, beeldspraak gebruikt, dan is dat om Zijn Waarheid duidelijk te maken, met een beeld dat Zijn waarheid ondersteunt en niet tegenspreekt. God zegt wat Hij bedoeld, zoals Hij het bedoelt. Ook in beeldspraak. Wanneer God beeldspraak  gebruikt,  bedoelt Hij niet iets anders dan de waarheid. God misleidt niet. Er is wel een misleider die de dingen anders voorspiegelt dan zij in werkelijkheid zijn, hij wordt wel de vader der leugen genoemd.
God is echter De Bron van Waarheid. Zijn wezen IS Waarheid. Hij is 100% rechtvaardig. Dus, tot ik meer kennis heb verzameld, ga ik uit van letterlijke dagen. Zolang je blijft zoeken naar de volledige waarheid, die wij hier op aarde nooit in haar totaliteit zullen kennen, vraagt God alleen verantwoording voor wat ik weet. Zelfs atheïsten weten niet alles.

Houden wij genoeg van Jezus, om iets minder van onszelf te houden?

Shalom

Bronvermelding:
CvB  Studiebijbel;  dr Terry Mortensen: lezing Big Bang exploding the myth; dr Michael Heiser:  Genesis and Creation 1 een 4 delige opeenvolgende serie, van, op het moment van dit artikel, 3 jaar geleden.  ( staat op youtube kanaal: John Fieck ) De documentaire: Is Genesis History? Eveneens te vinden op Youtube.

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De Bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © Stichting HSV 2010