Toverij 2 Terrorist


Als ik zou vragen: ‘Wie was de eerste die illegaal ergens de grens overtrok,’ zou je dan lang na moeten denken over het antwoord? In elk geval is het iemand zonder scrupules, zonder enig respect voor al het andere. Sterker nog, het woord brutaal is voor hem ontoereikend, hij is wreed en meedogenloos.
Ooit zette een bepaalde groep mensen, die ik niet nader zal noemen, hun voet tussen de deur wanneer je, nota bene je eigen deur, wilde sluiten. Gelukkig doen zij dat nu niet meer. Maar brutaal was het wel. Eigenlijk is brutaal nog zwak uitgedrukt. Het is totaal respectloos. Heel anders dan wat Jezus zou doen. Matteüs 10:11-14.

Ik geloof dan ook niet, dat zij handelden uit de Geest van Jezus maar uit een andere geest. Net zoals elke christen die handelt uit zelfzucht. Vanuit het vlees. Zonder het gezag van Jezus over diens leven te erkennen of daar naar te vragen. Om van daaruit te leven. Je kunt jezelf afvragen of je dan een echte christen bent of alleen maar naar de kerk gaat.

Wie was die eerste illegale? Wanneer je een bijbel bij de hand hebt, is het antwoord niet moeilijk te vinden. In Genesis 3 wordt de slang genoemd die Adam en Eva verleidt. In Openbaring 12:9 wordt de slang verbonden met satan. Satan, was dus de eerste die illegaal de grens van het paradijs overstak. En daarvoor gebruikte hij de slang. Illegaal betekent onwettig. Het ging in tegen de wet van God de Rechtvaardige en niet tegen een of andere wrede bezettingsmacht. Satan kwam met misleiding en verschool zich in de slang. Zijn kop stond natuurlijk op alle ‘wanted’ biljetten van de hemelse terreurbestrijding. Dus moest hij zich wel vermommen.

Alles wat tegen God ingaat, noemt de bijbel zonde, rebellie. En op deze plaats vinden wij extra informatie over rebellie. Namelijk: het is illegaal, onwettig, onrechtmatig. In Dossier Wij Intimidatie schreef ik, dat de slang sprak vanuit een gezag, dat hij niet bezat. Want de heerschappij over de hof en de dieren was aan de mens gegeven. Aan Adam. Dat betekent, dat de slang handelt vanuit een onrechtmatig gezag, dat zij brutaal naar zich toe trekt. Het diepste wezen van toverij, is dus het uitoefenen van onrechtmatig gezag, vanuit rebellie tegen God de Schepper. Met als doel, zoals bleek uit het vorige artikel, te domineren via manipulatie en intimidatie. Bedenk dat dit alles vanuit een andere geest gebeurt dan de Heilige Geest. Dit is uit de boze geest die satan wordt genoemd.

In geestelijke zin, overal waar je rebellie tegenkomt, daar is toverij en overal waar toverij is, daar is ook rebellie. Die twee gaan hand in hand. Beiden meten zich een onrechtmatig gezag aan. Een illegaal gezag. Want God bepaalt Zijn recht in Zijn schepping. Niemand hoeft jou, in jouw huis te vertellen hoe je daarin moet wonen en welke regels er moeten gelden. Zo is het ook bij God. Hij bepaalt Zijn regels in Zijn huis.

Ik vraag me altijd af waarom wij rebelleren tegen een God, die alles zeer goed heeft gemaakt. Genesis 1:31. Er was geen dood, geen onroerend goed belasting. Goed, we moesten onze eigen groenten verbouwen maar dat kostte amper een druppel zweet. Er was geen ziekte, geen koude, geen zorg om kleding in de juiste maat en geen honger. Of toch. Ja er was wel degelijk honger. Honger naar verboden kennis. Adam mocht niet eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Waarom zou je ook? Waarom wil je het kwade kennen, als je het allerbeste al hebt? Namelijk, een relatie met de liefdevolle, welwillende en genadige God. Waarom wil je dat inruilen?

Die vraag is nu meer actueel dan toen Adam en Eva die keus maakten. Want wij kunnen terug kijken en dragen de gevolgen van die keuze. De reden, is het verlangen om als God te zijn, kennende goed en kwaad. Daarmee wordt bedoeld, zelf kunnen bepalen wat je goed vindt en kwaad. En daar heb je de voet tussen de deur. Brutaal als satan is haalt hij die voet niet weg als hij daartoe niet wordt gedwongen. Welke voet? Die van de leugen.

In het paradijs stond nog een boom. De boom des levens. Daarvan mochten Adam en Eva zoveel eten als zij maar wensten. Eten betekent, voeden. Het gaat in je mond, daar wordt het geproefd en fijn gekauwd. Wanneer het lekker is verlang je naar meer, wanneer het vies is spuug je het uit.
Dan gaat het naar de maag waar het voorbereidt wordt om door het lichaam opgenomen te worden. Alle stoffen die je nodig hebt, gaan het lichaam door. Je absorbeert bijna alles wat je eet. Je lichaam raakt ermee verzadigd. Adam en Eva mochten verzadigd raken van het leven. Daarom mochten zij van de boom des levens nemen, zo vaak en zo veel als zij maar wilden. Net als van alle andere bomen in de hof. Ja er stonden een heleboel andere bomen om van te eten.

Bovenstaand principe geldt ook voor de boom van kennis van goed en kwaad en voor de leugen. God heeft nooit bedoeld dat wij verzadigd raakten met de leugen en daarmee met onszelf.
Wees eerlijk, komt de grootste ellende niet voort uit het grote egoïstische IK? Armoede? Diefstal? Zelfs wanneer iemand steelt vanwege de honger, is er iets in de maatschappij mis waardoor diegene honger lijdt. Moord, verkrachting, geweld: bijv. tegen verplegend personeel, strepejagerij en achterbaks gedrag, oplichting, machtsmisbruik, valse beschuldigingen? Slecht verdeelde rijkdom? En ga nog maar even door.

Omdat Adam en Eva luisterden naar de leugen, gingen zij de leugen geloven en uiteindelijk gehoorzaamden zij de leugen. In feite gebeurde er dit: Men at de leugen, door er naar te luisteren. Tijdens het kauwen proefden zij, dat het best lekker was om je eigen weg los van God te bepalen en namen nog wat meer. Ze raakten ermee verzadigd, waardoor zij ook namen van de vrucht van kennis van goed en kwaad. Waarna zij deel werden van de leugen en de leugen hun leven beheerste. Dat krijg je ervan. Als je toelaat dat leugen je voedt dan wordt je leugen. Welk kind kwam uit dit huwelijk voort? Toverij. Een verbintenis met de leugen, leidt tot toverij.

De eerste die in zijn eigen leugen geloofde, was satan. Hij wilde de aanbidding die God toekomt en dacht echt dat hij als God kon zijn. Liegen was niet zijn eerste zonde. Hij werd verliefd op zichzelf. Trots en hoogmoedig. De eerste Narcist. Trots en hoogmoed ontnemen hem het zicht op de werkelijkheid, dat hij niet als God kan zijn.
Wanneer hij hiermee naar God de Vader was gegaan, dan had God hem van trots en hoogmoed genezen. Maar daar moet je wel voor kiezen. In plaats daarvan, sleurde hij 1 derde deel van de engelen met zich mee in zijn leugen. Ook voor hen gold, dat zij niet hadden moeten luisteren naar de leugen die hen hoogmoedig maakte en trots. Ook zij hadden naar God moeten gaan.

Voor Adam en Eva en voor ons net zo goed, geldt hetzelfde. Wanneer Adam en Eva niet naar de leugen hadden geluisterd en meteen naar God waren gegaan, dan had de geschiedenis misschien een andere loop gehad. Dan had er op die plek, in die tijd, recht gedaan kunnen worden. De leugen en daarmee toverij, heeft dus een ontzettend groot bereik. Iedereen die luistert naar de leugen wordt meegesleurd in rebellie, manipulatie en intimidatie. Dit alles gaat in tegen de rechtvaardigheid van God. Tegen zijn liefde en tegen Zijn waarheid waaruit het beste leven voortkomt dat je maar kunt vinden.

Wat gebeurt er met mensen die illegaal de grens overgaan? Hun regels en wetten gelden vaak niet in het land waar zij illegaal verblijven. Zonder verblijfsvergunning, worden zij teruggestuurd. Blijkbaar heeft het gezag waaronder wij ons stellen een bepalende invloed op ons.
In geestelijke zin is dit goed nieuws. Want satans gezag berust op onrechtmatigheid. Zijn gezag is illegaal. De mens heeft in wezen maar 2 keuzes. Rechtmatig gezag of onrechtmatig gezag. Doordat wij onszelf in het middelpunt van ons leven plaatsten, werden wij deel van toverij en stelden wij onszelf onder onrechtmatig gezag. Satan zal je doen geloven dat zijn gezag allesomvattend is. Grootspraak is hem niet vreemd. God heeft echter Zelf aan Zijn eigen eis van Zijn recht voldaan. Namelijk, dat wie zich in zou laten met leugen en toverij, kennis van goed en kwaad, zou sterven. Genesis 2:17.

Door het offer van Jezus heeft God de mens vergeven, via de weg van het recht. Zijn recht. Zijn rechtmatig recht. Wij hoeven alleen maar te vragen om die vergeving en Jezus de plek in het centrum van ons leven te geven. Altijd te leven vanuit de vraag: ‘Wat zou Jezus doen?’ Daarmee stellen wij onszelf onder rechtmatig gezag en dat is veel sterker dan het illegale gezag van satan.
God heeft Zijn wereld gebouwd op principes van waarheid, Zijn waarheid. In die wereld ontleent niemand rechten aan misleiding, leugen of bedrog. Jezus’ offer was meer dan voldoende voor de hele mensheid. Johannes 3: 16-17. Daarom kan toverij bij iedereen verbroken worden. Zelfs bij mensen die niet in Jezus geloven. Handelingen 16:16.

Maar wie uiteindelijk geen keus maakt voor Jezus, stelt zich toch weer onder toverij. Dus ook vandaag klinkt het schallend in onze oren: ‘Kies dan heden wie gij dienen zult.’ Jozua 24:15.

Shalom

© 2012 Thobias Ygrec. Alle rechten voorbehouden.

De bijbeltekst in deze uitgave, is ontleend aan de NBG-vertaling 1951, © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.